Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5:1-21

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata cʼuyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish cʼuyanmi. 2Chaimanta pipish Taita Diosta cʼuyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish cʼuyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. 3Taita Diosta cʼuyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita cʼuyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. 4Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. 5Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

6Chai Jesucristomi yacumantapish, yahuarmantapish shamurca; mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. 7Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. 8Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. 9Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11Taita Diosca Paipaj Churipi ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21Cʼuyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Yohane 5:1-21

Chikhulupiriro mwa Mwana wa Mulungu

1Aliyense amene amakhulupirira kuti Yesu ndi Khristu, iyeyo ndi mwana wa Mulungu, ndipo aliyense amene amakonda Atate amakondanso Mwana wake. 2Chodziwira kuti timakonda ana a Mulungu nʼchakuti timakonda Mulungu ndi kusunga malamulo ake. 3Pakuti kukonda Mulungu ndiye kusunga malamulo ake. Ndipo malamulo ake siwolemetsa, 4chifukwa aliyense amene ndi mwana wa Mulungu amagonjetsa dziko lapansi. Chikhulupiriro chathu ndicho timagonjetsera dziko lapansi. 5Ndani amagonjetsa dziko lapansi? Yekhayo amene amakhulupirira kuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu.

6Uyu ndiye anabwera mwa madzi ndi magazi, ndiye Yesu Khristu. Sanabwere mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi magazi. Ndipo ndi Mzimu Woyera amene akuchitira umboni, chifukwa Mzimu Woyera ndi choonadi. 7Pakuti pali atatu amene amachitira umboni. 8Mzimu Woyera, madzi ndi magazi; ndipo atatu amavomerezana. 9Timalandira umboni wa anthu, koma umboni wa Mulungu ndi wopambana. Umboniwo ndi umene anachitira Mwana wake. 10Aliyense amene amakhulupirira Mwana wa Mulungu ali nawo umboniwu mu mtima mwake, koma aliyense amene sanakhulupirire Mulungu amayesa kuti Mulunguyo ndi wonama, chifukwa sanakhulupirire umboni umene Mulungu anachitira wa Mwana wake. 11Ndipo umboniwo ndi uwu: Mulungu anatipatsa moyo wosatha, ndipo moyowu uli mwa Mwana wake. 12Iye amene ali ndi Mwana ali ndi moyo, amene alibe Mwana wa Mulungu alibe moyo.

Mawu Otsiriza

13Ine ndikulemba zimenezi kwa inu, amene mwakhulupirira dzina la Mwana wa Mulungu kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha. 14Ife timalimba mtima tikamafika pamaso pa Mulungu, popeza kuti ngati tipempha kanthu kalikonse monga mwa chifuniro chake, amatimvera. 15Ndipo ngati tikudziwa kuti amatimvera, chilichonse chimene timapempha, tikudziwanso kuti tili nacho chimene tamupempha Iye.

16Ngati wina aona mʼbale wake akuchita tchimo losadzetsa imfa, apemphere ndipo Mulungu adzamupatsa moyo mʼbale wakeyo. Ndikunena za ochita tchimo losadzetsa imfa. Pali tchimo lodzetsa imfa. Ine sindikunena kuti apemphere ayi. 17Chilichonse chosalungama ndi tchimo ndipo pali tchimo losadzetsa imfa.

18Tikudziwa kuti aliyense amene ndi mwana wa Mulungu sachimwirachimwirabe. Yesu, Mwana wa Mulungu, amamusunga ndipo woyipa uja sangamukhudze. 19Tikudziwa kuti ndife ana a Mulungu ndi kuti dziko lonse lapansi lili pansi pa ulamuliro wa woyipayo. 20Tikudziwa kuti Mwana wa Mulungu anafika ndipo anatipatsa nzeru, kuti timudziwe Iye amene ali woona. Ndipo ife tili mwa Iye amene ndi woona, Mwana wake, Yesu Khristu. Iye ndi Mulungu woona ndi moyo wosatha.

21Ana okondedwa, dzisungeni bwino, osapembedza mafano.