Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 3:1-24

1¡Yaya Diosca ñucanchijtaca jatuntamari cʼuyashca. Chashna cʼuyashpa, Paipaj huahuacunata rurashcata yuyarichigari! ¡Chaimantami cai pachapaj cajcunaca, Paita mana rijsishcamanta, ñucanchijtapish mana rijsincuna! 2Ñuca cʼuyashcacuna, ñucanchijca ña Diospaj huahuacuna cashpapish, shamuj punllapi ñucanchij ima shina cana cashcataca manaraj ricushcanchijchu. Shina cajpipish Jesucristo ricurijpica, Pai shina cana cashcataca yachanchijmi. Pai ima shina cajta ricushcamanta, Pai shinami cashun. 3Maijanpish chai yuyailla shuyacujca, Jesucristo ima jucha illaj caj shinallataj cangapajmi, pai quiquinllataj millaimanta chuyayacun.

4Maijanpish millaita rurajca, Dios Mandashcatami pʼaquin. Dios Mandashcata pʼaquinami jucha. 5Jesucristo cai pachaman shamushpaca, ñucanchij juchacunata anchuchingapaj shamushcatapish, Paipica ima jucha mana tiyashcatapish yachanguichijmi. 6Maijanpish Paihuan cashpaca, ña mana juchata rurashpa causanchu. Maijanpish millaita rurashpa causajca, Paitaca mana ricushcachu, mana rijsishcapishchu.

7Cʼuyashca huahuacuna, ñataj cancunata pi crichinman. Maijanpish Dios munashcata rurajca, cashcata ruraj Cristo shinallataj cashcata rurajmi. 8Maijanpish millaita rurashpa causajca, diablopajmi. Diabloca callarimantapachami juchata rurarca. Diospaj Churi Jesucristoca, diablo imalla rurashcata chingachingapajmi shamurca. 9Maijanpish Diospaj huahuataj tucushca cashpaca, Taita Dios cushca mushuj causaita charishcamanta, ña mana millaita rurashpa causai tucunchu. Diospaj huahuataj cashcamantami, ña mana juchata rurashpa causai tucun. 10Maijanlla Diospaj huahuacuna cashcatapish, diablopaj huahuacuna cashcatapish, cashnapi ricunallamari: Maijanpish Dios munashcata mana ruraj, quiquin huauquitapish mana cʼuyajca, mana Diospaj huahuatajchu.

Caishuj chaishuj cʼuyanacushunchij

11Cancunaca callarimantami: “Caishuj chaishujhuan cʼuyanacuichij” nishpa huillashcataca uyarcanguichij. 12Ñucanchijca, Caín shinaca mana canachu canchij. Paica diablopaj cashpami, paipaj quiquin huauquita huañuchirca. ¿Imamanta paipaj huauquita huañuchishcata yachanguichijchu? Pai rurashcacunaca millai cajpi, huauquipaj rurashcacunaca alli cajllapimi huañuchishca.

13Ñuca huauquicuna, cai pachapaj cajcuna cancunata pʼiñajpica, ama mancharichijchu. 14Ñucanchij huauquicunata cʼuyaj cashpallami, huañushca cashcamanta, huiñai causaiman chʼimbashcata yachanchij. Pipish paipaj huauquita mana cʼuyajca, huañushcallatajmi catin. 15Maijanpish paipaj huauquita pʼiñajca, huañuchij runallatajmi. Maijanpish huañuchijca, huiñai causaita mana charishcataca yachanguichijmi.

16Jesucristoca, ñucanchijpaj randimi huañurca. Chaimantami cʼuyana ima shina cashcataca yachanchij. Ñucanchijpish ñucanchij huauquicunata cʼuyashpaca, paicunamanta huañuna cajpipish, huañunallami canchij. 17Ashtahuanpish paipaj huauqui ima illaj cashcata ricushpapish, cai pachapi charishca jahua, mana imallatapish cujca, ¿ima shinataj Diospaj cʼuyaitaca paipaj shungupi charingari? 18Ñuca cʼuyashca huahuacuna, ama shimillahuan, cʼallullahuan ‘Cʼuyanimi’ nishunchijchu; ashtahuanpish imatapish rurashpataj, cʼuyashcataca ricuchishunchij.

19Chashna cʼuyaj cashpami, cashcata yachachijpaj cashcata yachanchij. Shinallataj ñucanchij shungullapitajmi, Diospaj ñaupajpi alli cashcamanta mana manchashun. 20Ñucanchij shungullataj juchachijpica, Taita Dioscarin ñucanchij shungutapish yalli yachaj cashcamanta, tucuitamari yachan. 21Ñuca cʼuyashcacuna, ñucanchij shungupish imata mana juchachijpica, Diospaj ñaupajpipish mana manchashunchu. 22Pai mandashcata caźushpa, Pai munashcata rurashpa causacushpami, Diosta ñucanchij imata mañashpapish paimanta chasquinchij. 23Diosca caitami mandashca: Paipaj Churi Jesucristota crichun. Shinallataj Pai mandashca shinataj, caishuj chaishujhuan cʼuyanacuchun nishcami. 24Taita Dios mandashcacunata caźujca, Dios-huanmi causan, Diospish paihuanmi causan. Dios Paipaj Espirituta ñucanchijman cushcamantami, Pai ñucanchijpi causacushcataca yachanchij.

Slovo na cestu

1. Janův 3:1-24

1Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají. 2Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby. 3Každý, kdo v něj složil tuto naději, vyhýbá se všemu zlu, protože i Kristus je bez poskvrny.

4Kdo hřeší, staví se proti Bohu, protože hřích je porušení Božího zákona. 5Víte, že Boží Syn přišel, aby nás hříchů zbavil. U něho nemá žádný hřích místo. 6Kdo se Krista drží, ten se hříchu vyhýbá; kdo si s hříchem zahrává, Krista nezná a nerozumí mu.

7Děti, nedejte se nikým oklamat. Podle činů se pozná, zda se podobáme Kristu, který žil v souladu s Boží vůlí. 8Komu se hřích neoškliví, podobá se ďáblu, který se odjakživa staví proti Bohu. Boží Syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo. 9Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují. 10Podle toho se pozná, ke komu kdo patří: kdo se dopouští bezpráví a nemiluje bratra, nepatří Bohu.

Vzájemná láska

11Když jste poprvé slyšeli o Kristu, slyšeli jste také: milujte se navzájem. 12Podívejte se na Kaina. Přiklonil se k ďáblu a skončilo to bratrovraždou. Proč zabil svého bratra? Protože Ábelův příkladný život ho usvědčoval z hříchu. 13A tak se nedivte, když vás mnozí nenávidí.

14Víme, že už nepodléháme vládě smrti, ale vládě života, protože se navzájem milujeme. 15Kdo nemiluje, zůstává v zajetí smrti. Kdo nenávidí, rozsévá smrt a ztrácí podíl na věčném životě. 16Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, abychom byli ochotni nasadit za bratra i život.

17Kdo má dostatek a nedbá, že jeho bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha. 18Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy. 19Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. 20Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.

21Moji drazí, když zachováváme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí, svědomí nás neobviňuje 22a smíme Bohu s důvěrou předkládat své prosby a očekávat, že je splní. 23A co nám tedy Bůh přikazuje? Abychom věřili, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a milovali se navzájem. 24Kdo se podle toho řídí, je s Bohem zajedno. O této jednotě s Bohem nás ujišťuje Duch svatý.