The Message

Zephaniah 1

No Longer Giving God a Thought or a Prayer

1God’s Message to Zephaniah son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah. It came during the reign of Josiah son of Amon, who was king of Judah:

“I’m going to make a clean sweep of the earth,
    a thorough housecleaning.” God’s Decree.

“Men and women and animals,
    including birds and fish—
Anything and everything that causes sin—will go,
    but especially people.

4-6 “I’ll start with Judah
    and everybody who lives in Jerusalem.
I’ll sweep the place clean of every trace
    of the sex-and-religion Baal shrines and their priests.
I’ll get rid of the people who sneak up to their rooftops at night
    to worship the star gods and goddesses;
Also those who continue to worship God
    but cover their bases by worshiping other king-gods as well;
Not to mention those who’ve dumped God altogether,
    no longer giving him a thought or offering a prayer.

7-13 “Quiet now!
    Reverent silence before me, God, the Master!
Time’s up. My Judgment Day is near:
    The Holy Day is all set, the invited guests made holy.
On the Holy Day, God’s Judgment Day,
    I will punish the leaders and the royal sons;
I will punish those who dress up like foreign priests and priestesses,
    Who introduce pagan prayers and practices;
And I’ll punish all who import pagan superstitions
    that turn holy places into hellholes.
Judgment Day!” God’s Decree!
    “Cries of panic from the city’s Fish Gate,
Cries of terror from the city’s Second Quarter,
    sounds of great crashing from the hills!
Wail, you shopkeepers on Market Street!
    Moneymaking has had its day. The god Money is dead.
On Judgment Day,
    I’ll search through every closet and alley in Jerusalem.
I’ll find and punish those who are sitting it out, fat and lazy,
    amusing themselves and taking it easy,
Who think, ‘God doesn’t do anything, good or bad.
    He isn’t involved, so neither are we.’
But just wait. They’ll lose everything they have,
    money and house and land.
They’ll build a house and never move in.
    They’ll plant vineyards and never taste the wine.

A Day of Darkness at Noon

14-18 “The Great Judgment Day of God is almost here.
    It’s countdown time: . . . seven, six, five, four . . .
Bitter and noisy cries on my Judgment Day,
    even strong men screaming for help.
Judgment Day is payday—my anger paid out:
    a day of distress and anguish,
    a day of catastrophic doom,
    a day of darkness at noon,
    a day of black storm clouds,
    a day of bloodcurdling war cries,
    as forts are assaulted,
    as defenses are smashed.
I’ll make things so bad they won’t know what hit them.
    They’ll walk around groping like the blind.
    They’ve sinned against God!
Their blood will be poured out like old dishwater,
    their guts shoveled into slop buckets.
Don’t plan on buying your way out.
    Your money is worthless for this.
This is the Day of God’s Judgment—my wrath!
    I care about sin with fiery passion—
A fire to burn up the corrupted world,
    a wildfire finish to the corrupting people.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse
    pa dziko lapansi,”
            akutero Yehova.
“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;
    ndidzawononga mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba za mʼnyanja.
Ndidzawononga anthu oyipa,
    ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”
            akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda
    ndi onse okhala mu Yerusalemu.
Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,
    mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:
amene amagwada pa madenga a nyumba zawo
    kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,
amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,
    komanso mʼdzina la Moleki,
amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,
    osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.
Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,
    chifukwa tsiku la Yehova layandikira.
Yehova wakonzekera kupereka nsembe;
    wapatula iwo amene wawayitana.
Pa tsiku la nsembe ya Yehova
    ndidzalanga akalonga
    ndi ana aamuna a mfumu
ndi onse amene amavala
    zovala zachilendo.
Pa tsiku limenelo ndidzalanga
    onse amene safuna kuponda pa chiwundo,
amene amadzaza nyumba ya ambuye awo
    ndi chiwawa ndi chinyengo.

10 “Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,
    “Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,
    kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,
    ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.
11 Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;
    a malonda anu onse adzapululidwa,
    ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.
12 Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale
    ndi kulanga onse amene sakulabadira,
    amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,
amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,
    chabwino kaya choyipa.’
13 Chuma chawo chidzafunkhidwa,
    nyumba zawo zidzagwetsedwa.
Adzamanga nyumba,
    koma osakhalamo;
adzadzala minda ya mpesa
    koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14 Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,
    layandikira ndipo lifika msanga.
Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,
    ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.
15 Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,
    tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,
tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,
    tsiku la mdima ndi lachisoni,
    tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.
16 Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,
    tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa
    ndi nsanja za pa ngodya.
17 Ndidzabweretsa msautso pa anthu
    ndipo adzayenda ngati anthu osaona,
    chifukwa achimwira Yehova,
magazi awo adzamwazika ngati fumbi
    ndi mnofu wawo ngati ndowe.
18 Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo
    sadzatha kuwapulumutsa
    pa tsiku la ukali wa Yehova.
Dziko lonse lapansi lidzanyeka
    mʼmoto wa nsanje yake
chifukwa adzakantha modzidzimutsa
    onse okhala pa dziko lapansi.