The Message

Song of Solomon 1

1The Song—best of all songs—Solomon’s song!

The Woman

2-3 Kiss me—full on the mouth!
    Yes! For your love is better than wine,
    headier than your aromatic oils.
The syllables of your name murmur like a meadow brook.
    No wonder everyone loves to say your name!

Take me away with you! Let’s run off together!
    An elopement with my King-Lover!
We’ll celebrate, we’ll sing,
    we’ll make great music.
Yes! For your love is better than vintage wine.
    Everyone loves you—of course! And why not?

5-6 I am weathered but still elegant,
    oh, dear sisters in Jerusalem,
Weather-darkened like Kedar desert tents,
    time-softened like Solomon’s Temple hangings.
Don’t look down on me because I’m dark,
    darkened by the sun’s harsh rays.
My brothers ridiculed me and sent me to work in the fields.
    They made me care for the face of the earth,
    but I had no time to care for my own face.

Tell me where you’re working
    —I love you so much—
Tell me where you’re tending your flocks,
    where you let them rest at noontime.
Why should I be the one left out,
    outside the orbit of your tender care?

The Man

If you can’t find me, loveliest of all women,
    it’s all right. Stay with your flocks.
Lead your lambs to good pasture.
    Stay with your shepherd neighbors.

9-11 You remind me of Pharaoh’s
    well-groomed and satiny mares.
Pendant earrings line the elegance of your cheeks;
    strands of jewels illumine the curve of your throat.
I’m making jewelry for you, gold and silver jewelry
    that will mark and accent your beauty.

The Woman

12-14 When my King-Lover lay down beside me,
    my fragrance filled the room.
His head resting between my breasts—
    the head of my lover was a sachet of sweet myrrh.
My beloved is a bouquet of wildflowers
    picked just for me from the fields of Engedi.

The Man

15 Oh, my dear friend! You’re so beautiful!
    And your eyes so beautiful—like doves!

The Woman

16-17 And you, my dear lover—you’re so handsome!
    And the bed we share is like a forest glen.
We enjoy a canopy of cedars
    enclosed by cypresses, fragrant and green.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

Undipsompsone ndi milomo yako
    chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.
Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;
    dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.
    Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!
Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!
    Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,
    tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,
    inu akazi a ku Yerusalemu,
    ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,
    ngati makatani a tenti ya Solomoni.
Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,
    ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.
Alongo anga anandikwiyira
    ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;
    munda wangawanga sindinawusamalire.
Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako
    ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.
Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere
    pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,
    ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa
ndipo udyetse ana ambuzi
    pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

Iwe bwenzi langa,
    uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.
10 Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,
    khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.
11 Tidzakupangira ndolo zagolide
    zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12 Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,
    mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.
13 Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,
    kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.
14 Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,
    ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15 Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,
    maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16 Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!
    Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17 Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,
    phaso lake ndi la mtengo wa payini.