The Message

Revelation 2

To Ephesus

1Write this to Ephesus, to the Angel of the church. The One with Seven Stars in his right-fist grip, striding through the golden seven-lights’ circle, speaks:

2-3 “I see what you’ve done, your hard, hard work, your refusal to quit. I know you can’t stomach evil, that you weed out apostolic pretenders. I know your persistence, your courage in my cause, that you never wear out.

4-5 “But you walked away from your first love—why? What’s going on with you, anyway? Do you have any idea how far you’ve fallen? A Lucifer fall!

“Turn back! Recover your dear early love. No time to waste, for I’m well on my way to removing your light from the golden circle.

“You do have this to your credit: You hate the Nicolaitan business. I hate it, too.

“Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’m about to call each conqueror to dinner. I’m spreading a banquet of Tree-of-Life fruit, a supper plucked from God’s orchard.”

To Smyrna

Write this to Smyrna, to the Angel of the church. The Beginning and Ending, the First and Final One, the Once Dead and Then Come Alive, speaks:

“I can see your pain and poverty—constant pain, dire poverty—but I also see your wealth. And I hear the lie in the claims of those who pretend to be good Jews, who in fact belong to Satan’s crowd.

10 “Fear nothing in the things you’re about to suffer—but stay on guard! Fear nothing! The Devil is about to throw you in jail for a time of testing—ten days. It won’t last forever.

“Don’t quit, even if it costs you your life. Stay there believing. I have a Life-Crown sized and ready for you.

11 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. Christ-conquerors are safe from Devil-death.”

To Pergamum

12 Write this to Pergamum, to the Angel of the church. The One with the sharp-biting sword draws from the sheath of his mouth—out come the sword words:

13 “I see where you live, right under the shadow of Satan’s throne. But you continue boldly in my Name; you never once denied my Name, even when the pressure was worst, when they martyred Antipas, my witness who stayed faithful to me on Satan’s turf.

14-15 “But why do you indulge that Balaam crowd? Don’t you remember that Balaam was an enemy agent, seducing Balak and sabotaging Israel’s holy pilgrimage by throwing unholy parties? And why do you put up with the Nicolaitans, who do the same thing?

16 “Enough! Don’t give in to them; I’ll be with you soon. I’m fed up and about to cut them to pieces with my sword-sharp words.

17 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches. I’ll give the sacred manna to every conqueror; I’ll also give a clear, smooth stone inscribed with your new name, your secret new name.”

To Thyatira

18 Write this to Thyatira, to the Angel of the church. God’s Son, eyes pouring fire-blaze, standing on feet of furnace-fired bronze, says this:

19 “I see everything you’re doing for me. Impressive! The love and the faith, the service and persistence. Yes, very impressive! You get better at it every day.

20-23 “But why do you let that Jezebel who calls herself a prophet mislead my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion? I gave her a chance to change her ways, but she has no intention of giving up a career in the god-business. I’m about to lay her low, along with her partners, as they play their sex-and-religion games. The bastard offspring of their idol-whoring I’ll kill. Then every church will know that appearances don’t impress me. I x-ray every motive and make sure you get what’s coming to you.

24-25 “The rest of you Thyatirans, who have nothing to do with this outrage, who scorn this playing around with the Devil that gets paraded as profundity, be assured I’ll not make life any harder for you than it already is. Hold on to the truth you have until I get there.

26-28 “Here’s the reward I have for every conqueror, everyone who keeps at it, refusing to give up: You’ll rule the nations, your Shepherd-King rule as firm as an iron staff, their resistance fragile as clay pots. This was the gift my Father gave me; I pass it along to you—and with it, the Morning Star!

29 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 2

List do Efezu

1 Predstavenému zboru v Efeze napíš:

Ten, ktorý vo svojej pravici drží sedem hviezd a prechádza sa pomedzi sedem zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru:

Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži.

Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste.

Ale jedno vám vyčítam: Už ma nemilujete tak vrúcne ako na počiatku.

Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli, zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta.

Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím.

Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji."

List do Smyrny

Predstavenému zboru v Smyrne napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý je Prvý i Posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije:

Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe -- ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači satana.

10 Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a desať dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov: večný život.

11 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Kto zvíťazí, ten druhej -- večnej smrti nepodľahne.

List do Pergama

12 Predstavenému zboru v Pergame napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč.

13 Viem, že bývate v meste, kde tróni satan. A predsa sa pevne pridŕžate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva satan.

14 Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balaamovho učenia. Ako Balaam učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili,

15 tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody.

16 Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

17 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, a na tom kamienku je vyryté nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane."

List do Tyatiry

18 Predstavenému zboru v Tyatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako roztavený kov.

19 Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti, a viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete.

20 Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.

21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva.

22 Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali,

23 a jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím do vnútra i do srdca človeka, a každému z vás odplatím podľa vašich činov.

24 Vám ostatným v Tyatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čomu vraviasatanove hlbiny vravím: Nekladiem na vás iné bremeno.

25 Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem.

26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme.

27 Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce.

28 A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem.

29 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."