The Message

Revelation 16

Pouring Out the Seven Disasters

1I heard a shout of command from the Temple to the Seven Angels: “Begin! Pour out the seven bowls of God’s wrath on earth!”

The first Angel stepped up and poured his bowl out on earth: Loathsome, stinking sores erupted on all who had taken the mark of the Beast and worshiped its image.

The second Angel poured his bowl on the sea: The sea coagulated into blood, and everything in it died.

4-7 The third Angel poured his bowl on rivers and springs: The waters turned to blood. I heard the Angel of Waters say,

Righteous you are, and your judgments are righteous,
    The Is, The Was, The Holy.
They poured out the blood of saints and prophets
    so you’ve given them blood to drink—
    they’ve gotten what they deserve!

Just then I heard the Altar chime in,

Yes, O God, the Sovereign-Strong!
Your judgments are true and just!

8-9 The fourth Angel poured his bowl on the sun: Fire blazed from the sun and scorched men and women. Burned and blistered, they cursed God’s Name, the God behind these disasters. They refused to repent, refused to honor God.

10-11 The fifth Angel poured his bowl on the throne of the Beast: Its kingdom fell into sudden eclipse. Mad with pain, men and women bit and chewed their tongues, cursed the God-of-Heaven for their torment and sores, and refused to repent and change their ways.

12-14 The sixth Angel poured his bowl on the great Euphrates River: It dried up to nothing. The dry riverbed became a fine roadbed for the kings from the East. From the mouths of the Dragon, the Beast, and the False Prophet I saw three foul demons crawl out—they looked like frogs. These are demon spirits performing signs. They’re after the kings of the whole world to get them gathered for battle on the Great Day of God, the Sovereign-Strong.

15 “Keep watch! I come unannounced, like a thief. You’re blessed if, awake and dressed, you’re ready for me. Too bad if you’re found running through the streets, naked and ashamed.”

16 The frog-demons gathered the kings together at the place called in Hebrew Armageddon.

17-21 The seventh Angel poured his bowl into the air: From the Throne in the Temple came a shout, “Done!” followed by lightning flashes and shouts, thunder crashes and a colossal earthquake—a huge and devastating earthquake, never an earthquake like it since time began. The Great City split three ways, the cities of the nations toppled to ruin. Great Babylon had to drink the wine of God’s raging anger—God remembered to give her the cup! Every island fled and not a mountain was to be found. Hailstones weighing a ton plummeted, crushing and smashing men and women as they cursed God for the hail, the epic disaster of hail.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 16

Hrôzy siedmich čiaš

1 A počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmim anjelom: Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem!"

Prvý anjel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy.

Druhý anjel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko, čo žilo v mori.

Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd.

Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami: Správne si to urobil, ty Svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok.

Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to!"

A od oltára som počul hlas: Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!"

Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom.

Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť.

10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma.

11 Ľudia si od bolesti hrýzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, trýznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.

12 Šiesty anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka.

13 Potom som videl, ako z tlamy šelmy, z tlamy draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia podobní ropuchám.

14 Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha.

15 Hľa, prichádzam nečakane ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu!"

16 Anjel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.

17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom: Stalo sa!"

18 A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla; také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi.

19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu.

20 Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy.

21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.