The Message

Revelation 13

The Beast from the Sea

11-2 And the Dragon stood on the shore of the sea. I saw a Beast rising from the sea. It had ten horns and seven heads—on each horn a crown, and each head inscribed with a blasphemous name. The Beast I saw looked like a leopard with bear paws and a lion’s mouth. The Dragon turned over its power to it, its throne and great authority.

3-4 One of the Beast’s heads looked as if it had been struck a deathblow, and then healed. The whole earth was agog, gaping at the Beast. They worshiped the Dragon who gave the Beast authority, and they worshiped the Beast, exclaiming, “There’s never been anything like the Beast! No one would dare go to war with the Beast!”

5-8 The Beast had a loud mouth, boastful and blasphemous. It could do anything it wanted for forty-two months. It yelled blasphemies against God, blasphemed his Name, blasphemed his Church, especially those already dwelling with God in Heaven. It was permitted to make war on God’s holy people and conquer them. It held absolute sway over all tribes and peoples, tongues and races. Everyone on earth whose name was not written from the world’s foundation in the slaughtered Lamb’s Book of Life will worship the Beast.

9-10 Are you listening to this? They’ve made their bed; now they must lie in it. Anyone marked for prison goes straight to prison; anyone pulling a sword goes down by the sword. Meanwhile, God’s holy people passionately and faithfully stand their ground.

The Beast from Under the Ground

11-12 I saw another Beast rising out of the ground. It had two horns like a lamb but sounded like a dragon when it spoke. It was a puppet of the first Beast, made earth and everyone in it worship the first Beast, which had been healed of its deathblow.

13-17 This second Beast worked magical signs, dazzling people by making fire come down from Heaven. It used the magic it got from the Beast to dupe earth dwellers, getting them to make an image of the Beast that received the deathblow and lived. It was able to animate the image of the Beast so that it talked, and then arrange that anyone not worshiping the Beast would be killed. It forced all people, small and great, rich and poor, free and slave, to have a mark on the right hand or forehead. Without the mark of the name of the Beast or the number of its name, it was impossible to buy or sell anything.

18 Solve a riddle: Put your heads together and figure out the meaning of the number of the Beast. It’s a human number: 666.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 13

Morská šelma

1 Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala desať rohov a sedem hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce Boha.

Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.

Jedna z jej hláv akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila.

Celá zem obdivovala šelmu.

Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme, kto sa s ňou odváži bojovať?"

Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť štyridsaťdva mesiacov.

A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku, všetkým, čo bývajú v nebi.

Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom.

A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného Baránka.

Počúvajte pozorne!

10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.

Zemská šelma

11 Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak.

12 Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali.

13 Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí.

14 Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila.

15 Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila, a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche neklaňajú.

16 A núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie.

17 A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami.

18 Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka, a je to číslo 666.