The Message

Psalm 99

11-3 God rules. On your toes, everybody!
He rules from his angel throne—take notice!
God looms majestic in Zion,
He towers in splendor over all the big names.
Great and terrible your beauty: let everyone praise you!
    Holy. Yes, holy.

4-5 Strong King, lover of justice,
You laid things out fair and square;
You set down the foundations in Jacob,
Foundation stones of just and right ways.
Honor God, our God; worship his rule!
    Holy. Yes, holy.

6-9 Moses and Aaron were his priests,
Samuel among those who prayed to him.
They prayed to God and he answered them;
He spoke from the pillar of cloud.
And they did what he said; they kept the law he gave them.
And then God, our God, answered them
(But you were never soft on their sins).
Lift high God, our God; worship at his holy mountain.
    Holy. Yes, holy is God our God.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 99

1Yehova akulamulira,
    mitundu ya anthu injenjemere;
Iye wakhala pa mpando wake waufumu, pakati pa akerubi,
    dziko lapansi ligwedezeke.
Mʼziyoni wamkulu ndi Yehova;
    Iye ndi wokwezeka pamwamba pa mitundu yonse ya anthu.
Anthu atamande dzina lanu lalikulu ndi loopsa kwambiri,
    Iye ndi woyera.

Mfumu yamphamvu, iyo imakonda chilungamo
    Inu mwakhazikitsa khalidwe losakondera;
mwachita zolungama ndi zoyenera mwa Yakobo.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mulambireni pa mapazi ake;
    Iye ndi woyera.

Mose ndi Aaroni anali ena mwa ansembe ake,
    Samueli anali pamodzi ndi iwo amene anayitana pa dzina lake;
iwo anayitana Yehova
    ndipo Iyeyo anawayankha.
Iye anayankhula nawo kuchokera mʼchipilala cha mtambo;
    iwo anasunga malamulo ake ndi zophunzitsa zomwe anawapatsa.

Inu Yehova Mulungu wathu,
    munawayankha iwo;
Inu kwa Israeli munali Mulungu wokhululuka,
    ngakhale munawalanga pa zochita zawo zoyipa.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mumulambire pa phiri lake loyera,
    pakuti Yehova Mulungu wathu ndi woyera.