The Message

Psalm 98

1Sing to God a brand-new song.
He’s made a world of wonders!

He rolled up his sleeves,
He set things right.

God made history with salvation,
He showed the world what he could do.

He remembered to love us, a bonus
To his dear family, Israel—indefatigable love.

The whole earth comes to attention.
Look—God’s work of salvation!

Shout your praises to God, everybody!
Let loose and sing! Strike up the band!

Round up an orchestra to play for God,
Add on a hundred-voice choir.

Feature trumpets and big trombones,
Fill the air with praises to King God.

Let the sea and its fish give a round of applause,
With everything living on earth joining in.

Let ocean breakers call out, “Encore!”
And mountains harmonize the finale—

A tribute to God when he comes,
When he comes to set the earth right.

He’ll straighten out the whole world,
He’ll put the world right, and everyone in it.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 98

Salimo.

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    pakuti Iyeyo wachita zinthu zodabwitsa;
dzanja lake lamanja ndi mkono wake woyera
    zamuchitira chipulumutso.
Yehova waonetsa chipulumutso chake
    ndipo waulula chilungamo chake kwa anthu a mitundu ina.
Iye wakumbukira chikondi chake
    ndi kukhulupirika kwake pa Aisraeli;
malekezero onse a dziko lapansi aona
    chipulumutso cha Mulungu wathu.

Fuwulani mwachimwemwe kwa Yehova, dziko lonse lapansi,
    muyimbireni nyimbo mofuwula ndi mokondwera.
Imbirani Yehova nyimbo ndi zeze,
    ndi zeze ndi mawu a kuyimba,
ndi malipenga ndi kuliza kwa nyanga ya nkhosa yayimuna
    fuwulani mwachimwemwe pamaso pa Yehova Mfumu.

Nyanja ikokome pamodzi ndi zonse zili mʼmenemo,
    dziko lonse ndi onse amene amakhala mʼmenemo.
Mitsinje iwombe mʼmanja mwawo,
    mapiri ayimbe pamodzi mwachimwemwe;
izo ziyimbe pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi.
Adzaweruza dziko lonse mwachilungamo,
    ndi mitundu ya anthu mosakondera.