The Message

Psalm 94

11-2 God, put an end to evil;
    avenging God, show your colors!
Judge of the earth, take your stand;
    throw the book at the arrogant.

3-4 God, the wicked get away with murder—
    how long will you let this go on?
They brag and boast
    and crow about their crimes!

5-7 They walk all over your people, God,
    exploit and abuse your precious people.
They take out anyone who gets in their way;
    if they can’t use them, they kill them.
They think, “God isn’t looking,
    Jacob’s God is out to lunch.”

8-11 Well, think again, you idiots,
    fools—how long before you get smart?
Do you think Ear-Maker doesn’t hear,
    Eye-Shaper doesn’t see?
Do you think the trainer of nations doesn’t correct,
    the teacher of Adam doesn’t know?
God knows, all right—
    knows your stupidity,
    sees your shallowness.

12-15 How blessed the man you train, God,
    the woman you instruct in your Word,
Providing a circle of quiet within the clamor of evil,
    while a jail is being built for the wicked.
God will never walk away from his people,
    never desert his precious people.
Rest assured that justice is on its way
    and every good heart put right.

16-19 Who stood up for me against the wicked?
    Who took my side against evil workers?
If God hadn’t been there for me,
    I never would have made it.
The minute I said, “I’m slipping, I’m falling,”
    your love, God, took hold and held me fast.
When I was upset and beside myself,
    you calmed me down and cheered me up.

20-23 Can Misrule have anything in common with you?
    Can Troublemaker pretend to be on your side?
They ganged up on good people,
    plotted behind the backs of the innocent.
But God became my hideout,
    God was my high mountain retreat,
Then boomeranged their evil back on them:
    for their evil ways he wiped them out,
    our God cleaned them out for good.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 94

1Inu Yehova, ndinu Mulungu wobwezera chilango,
    Inu Mulungu amene mumabwezera chilango, wonetsani kuwala kwanu.
Nyamukani, Inu woweruza wa dziko lapansi;
    bwezerani kwa odzikuza zowayenera.
Kodi mpaka liti anthu oyipa Inu Yehova,
    mpaka liti anthu oyipa adzalumpha ndi chimwemwe?

Amakhuthula mawu onyada;
    onse ochita zoyipa ndi odzaza ndi kudzikuza.
Amaphwanya anthu anu, Inu Yehova;
    amapondereza cholowa chanu.
Amaphanso amayi a masiye ndi alendo okhala nawo mʼdziko;
    amapha ana amasiye.
Iwo amati, “Yehova sakuona;
    Mulungu wa Yakobo salabadirako.”

Samalani, inu anthu opanda nzeru pakati pa anthu;
    zitsiru inu, kodi mudzakhala liti anzeru?
Kodi Iye amene anapanga khutu sangathe kumva?
    Kodi Iye amene anapanga diso sangathe kuona?
10 Kodi Iye amene amalangiza mitundu ya anthu sangathenso kulanga?
    Kodi Iye amene amaphunzitsa munthu angasowe nzeru?
11 Yehova amadziwa maganizo a munthu;
    Iye amadziwa kuti maganizowo ndi achabechabe.

12 Wodala munthu amene Inu Yehova mumamulangiza,
    munthu amene mumamuphunzitsa kuchokera mulamulo lanu;
13 mumamupumitsa pa nthawi ya mavuto,
    mpaka woyipa atakumbiridwa dzenje.
14 Pakuti Yehova sadzawakana anthu ake;
    Iye sadzasiya cholowa chake.
15 Chiweruzo chidzakhazikikanso pa chilungamo,
    ndipo onse olungama mtima adzachitsata.

16 Ndani adzadzuka chifukwa cha ine kulimbana ndi anthu oyipa?
    Ndani adzayimirira mʼmalo mwanga kulimbana ndi anthu ochita zoyipa?
17 Yehova akanapanda kundithandiza,
    bwenzi nditakakhala msanga ku malo achete a imfa.
18 Ndikanena kuti, “Phazi langa likuterereka,”
    chikondi chanu, Inu Yehova, chimandichirikiza.
19 Pamene nkhawa inakula mʼkati mwanga,
    chitonthozo chanu chinabweretsa chimwemwe mʼmoyo mwanga.

20 Kodi mpando waufumu woyipa ungathe kugwirizana nanu
    umene umabweretsa masautso chifukwa cha malamulo ake?
21 Iwo amasonkhana pamodzi kulimbana ndi wolungama
    ndi kugamula kuti wosalakwa aphedwe.
22 Koma Yehova wakhala linga langa,
    ndipo Mulungu ndiye thanthwe limene ndimathawirako.
23 Iye adzawabwezera chifukwa cha machimo awo
    ndi kuwawononga chifukwa cha kuyipa kwawo;
    Yehova Mulungu wathu adzawawononga.