The Message

Psalm 91

11-13 You who sit down in the High God’s presence,
    spend the night in Shaddai’s shadow,
Say this: “God, you’re my refuge.
    I trust in you and I’m safe!”
That’s right—he rescues you from hidden traps,
    shields you from deadly hazards.
His huge outstretched arms protect you—
    under them you’re perfectly safe;
    his arms fend off all harm.
Fear nothing—not wild wolves in the night,
    not flying arrows in the day,
Not disease that prowls through the darkness,
    not disaster that erupts at high noon.
Even though others succumb all around,
    drop like flies right and left,
    no harm will even graze you.
You’ll stand untouched, watch it all from a distance,
    watch the wicked turn into corpses.
Yes, because God’s your refuge,
    the High God your very own home,
Evil can’t get close to you,
    harm can’t get through the door.
He ordered his angels
    to guard you wherever you go.
If you stumble, they’ll catch you;
    their job is to keep you from falling.
You’ll walk unharmed among lions and snakes,
    and kick young lions and serpents from the path.

14-16 “If you’ll hold on to me for dear life,” says God,
    “I’ll get you out of any trouble.
I’ll give you the best of care
    if you’ll only get to know and trust me.
Call me and I’ll answer, be at your side in bad times;
    I’ll rescue you, then throw you a party.
I’ll give you a long life,
    give you a long drink of salvation!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 91

1Iye amene amakhala mu mthunzi wa Wammwambamwamba
    adzapuma mu mthunzi wa Wamphamvuzonse.
Ndidzanena za Yehova, “Iye ndiye pothawira panga ndi linga langa,
    Mulungu wanga amene ndimadalira.”

Ndithu, Iye adzakupulumutsa ku msampha wa mlenje
    ndi ku mliri woopsa;
Adzakuphimba ndi nthenga zake,
    ndipo udzapeza malo othawira mʼmapikomo;
    kukhulupirika kwake kudzakhala chishango chako ndi lihawo.
Sudzachita mantha ndi zoopsa za usiku,
    kapena muvi wowuluka masana,
kapena mliri umene umayenda mu mdima,
    kapena zowononga za pa nthawi ya masana.
Anthu 1,000 atha kufa pambali pako,
    anthu 10,000 kudzanja lako lamanja,
    koma zoopsazo sizidzafika pafupi ndi iwe.
Udzapenya ndi maso ako
    ndipo udzaona mmene anthu oyipa amalangidwira.

Pakuti wasankha Wammwambamwamba kukhala malo ako okhalamo;
    wavomera Yehova kukhala kothawira kwako.
10 Choncho palibe choyipa chimene chidzakugwera,
    zoopsa sizidzafika pafupi ndi tenti yako.
11 Pakuti adzalamulira angelo ake za iwe,
    kuti akutchinjirize mosamala pa njira zako zonse;
12 ndipo adzakunyamula ndi manja awo,
    kuti phazi lako lisagunde pa mwala.
13 Udzapondaponda mkango ndi njoka,
    udzapondereza mkango wamphamvu ndiponso chinjoka.

14 “Chifukwa iye amandikonda,” akutero Yehova, “Ndidzamulanditsa;
    ndidzamuteteza pakuti wavomereza dzina langa.
15 Adzandiyitana, ndipo ndidzamuyankha;
    ndidzakhala naye pa mavuto,
    ndidzamupulumutsa ndi kumulemekeza.
16 Ndidzamupatsa moyo wautali
    ndi kumupulumutsa.”