The Message

Psalm 9

A David Psalm

11-2 I’m thanking you, God, from a full heart,
    I’m writing the book on your wonders.
I’m whistling, laughing, and jumping for joy;
    I’m singing your song, High God.

3-4 The day my enemies turned tail and ran,
    they stumbled on you and fell on their faces.
You took over and set everything right;
    when I needed you, you were there, taking charge.

5-6 You blow the whistle on godless nations;
    you throw dirty players out of the game,
    wipe their names right off the roster.
Enemies disappear from the sidelines,
    their reputation trashed,
    their names erased from the halls of fame.

7-8 God holds the high center,
    he sees and sets the world’s mess right.
He decides what is right for us earthlings,
    gives people their just deserts.

9-10 God’s a safe-house for the battered,
    a sanctuary during bad times.
The moment you arrive, you relax;
    you’re never sorry you knocked.

11-12 Sing your songs to Zion-dwelling God,
    tell his stories to everyone you meet:
How he tracks down killers
    yet keeps his eye on us,
    registers every whimper and moan.

13-14 Be kind to me, God;
    I’ve been kicked around long enough.
Once you’ve pulled me back
    from the gates of death,
I’ll write the book on Hallelujahs;
    on the corner of Main and First
    I’ll hold a street meeting;
I’ll be the song leader; we’ll fill the air
    with salvation songs.

15-16 They’re trapped, those godless countries,
    in the very snares they set,
Their feet all tangled
    in the net they spread.
They have no excuse;
    the way God works is well-known.
The cunning machinery made by the wicked
    has maimed their own hands.

17-20 The wicked bought a one-way
    ticket to hell.
No longer will the poor be nameless—
    no more humiliation for the humble.
Up, God! Aren’t you fed up with their empty strutting?
    Expose these grand pretensions!
Shake them up, God!
    Show them how silly they look.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 9

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a nyimbo ya “Imfa ya Mwana.” Salimo la Davide.

1Ine ndidzakutamandani, Inu Yehova, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzafotokoza za zodabwitsa zanu zonse.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mwa inu;
    Ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina lanu, Inu Wammwambamwamba.

Adani anga amathawa,
    iwo amapunthwa ndi kuwonongedwa pamaso panu.
Pakuti Inu mwatsimikiza za kulungama kwanga ndi mlandu wanga;
    Inu mwakhala pa mpando wanu waufumu, kuweruza mwachilungamo.
Mwadzudzula mitundu ya anthu ndipo mwawononga anthu oyipa;
    Inu mwafafaniza dzina lawo kwamuyaya.
Chiwonongeko chosatha chagwera adani,
    mwafafaniza mizinda yawo;
    ngakhale chikumbutso chawo chawonongedwa.

Yehova akulamulira kwamuyaya;
    wakhazikitsa mpando wake waufumu woweruzira.
Iye adzaweruza dziko mwachilungamo;
    adzalamulira mitundu ya anthu mosakondera.
Yehova ndiye kothawirako kwa opsinjika mtima,
    linga pa nthawi ya mavuto.
10 Iwo amene amadziwa dzina lanu adzadalira Inu,
    pakuti Inu Yehova, simunawatayepo amene amafunafuna inu.

11 Imbani nyimbo zamatamando kwa Yehova, ali pa mpando waufumu mu Ziyoni;
    lengezani pakati pa mitundu ya anthu zimene wachita.
12 Pakuti Iye amene amabwezera chilango akupha anzawo wakumbukira;
    Iye salekerera kulira kwa ozunzika.

13 Inu Yehova, onani momwe adani anga akundizunzira!
    Chitireni chifundo ndipo ndichotseni pa zipata za imfa,
14 kuti ndilengeze za matamando anu
    pa zipata za ana aakazi a Ziyoni,
    kuti pamenepo ndikondwere ndi chipulumutso chanu.
15 Mitundu ya anthu yagwa mʼdzenje limene yakumba;
    mapazi awo akodwa mu ukonde umene anawubisa.
16 Yehova amadziwika ndi chilungamo chake;
    oyipa akodwa ndi ntchito za manja awo.
            Higayoni. Sela
17 Oyipa amabwerera ku manda,
    mitundu yonse imene imayiwala Mulungu.
18 Koma osowa sadzayiwalika nthawi zonse,
    kapena chiyembekezo cha ozunzika kutayika nthawi zonse.

19 Dzukani Inu Yehova, musalole munthu kuti apambane;
    mitundu yonse iweruzidwe pamaso panu.
20 Akantheni ndi mantha aakulu, Inu Yehova;
    mitundu idziwe kuti iwo ndi anthu wamba.
            Sela