The Message

Psalm 88

A Korah Prayer of Heman

11-9 God, you’re my last chance of the day.
    I spend the night on my knees before you.
Put me on your salvation agenda;
    take notes on the trouble I’m in.
I’ve had my fill of trouble;
    I’m camped on the edge of hell.
I’m written off as a lost cause,
    one more statistic, a hopeless case.
Abandoned as already dead,
    one more body in a stack of corpses,
And not so much as a gravestone—
    I’m a black hole in oblivion.
You’ve dropped me into a bottomless pit,
    sunk me in a pitch-black abyss.
I’m battered senseless by your rage,
    relentlessly pounded by your waves of anger.
You turned my friends against me,
    made me horrible to them.
I’m caught in a maze and can’t find my way out,
    blinded by tears of pain and frustration.

9-12 I call to you, God; all day I call.
    I wring my hands, I plead for help.
Are the dead a live audience for your miracles?
    Do ghosts ever join the choirs that praise you?
Does your love make any difference in a graveyard?
    Is your faithful presence noticed in the corridors of hell?
Are your marvelous wonders ever seen in the dark,
    your righteous ways noticed in the Land of No Memory?

13-18 I’m standing my ground, God, shouting for help,
    at my prayers every morning, on my knees each daybreak.
Why, God, do you turn a deaf ear?
    Why do you make yourself scarce?
For as long as I remember I’ve been hurting;
    I’ve taken the worst you can hand out, and I’ve had it.
Your wildfire anger has blazed through my life;
    I’m bleeding, black-and-blue.
You’ve attacked me fiercely from every side,
    raining down blows till I’m nearly dead.
You made lover and neighbor alike dump me;
    the only friend I have left is Darkness.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 88

Salimo la ana a Kora. Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a nyimbo yoti: “Pa Matenda ndi pa Mazunzo.” Ndakatulo ya Hemani, wa banja la Ezara.

1Inu Yehova, Mulungu amene mumandipulumutsa,
    usana ndi usiku ndimalira pamaso panu.
Pemphero langa lifike pamaso panu;
    tcherani khutu lanu kuti mumve kulira kwanga.

Pakuti ndili ndi mavuto ambiri
    ndipo moyo wanga ukuyandikira ku manda.
Ndikuwerengedwa pamodzi ndi iwo amene akutsikira ku dzenje;
    ndine munthu wopanda mphamvu.
Ndayikidwa pambali pamodzi ndi anthu akufa,
    monga ophedwa amene agona mʼmanda,
amene Inu simuwakumbukiranso,
    amene achotsedwa pa chisamaliro chanu.

Mwandiyika pansi pa dzenje penipeni,
    mʼmalo akuya a mdima waukulu.
Ukali wanu ukundipsinja kwambiri,
    mwandiopseza kwambiri ndi mafunde anu onse.
            Sela
Mwandichotsa pakati pa abwenzi anga enieni
    ndipo mwachititsa kuti ndikhale chonyansa kwa iwo.
Ndatsekerezedwa ndipo sindingathe kuthawa;
    maso anga ada ndi chisoni.

Ndimayitana Inu Yehova tsiku lililonse;
    ndimakweza manja anga kwa Inu.
10 Kodi mumaonetsa zozizwitsa zanu kwa anthu akufa?
    Kodi iwo amene afa amaukanso ndi kutamanda Inu?
            Sela
11 Kodi chikondi chanu chimalalikidwa mʼmanda,
    za kukhulupirika kwanu ku malo a chiwonongeko?
12 Kodi zozizwitsa zanu zimadziwika ku malo a mdima,
    kapena ntchito zanu zolungama ku dziko la anthu oyiwalika?

13 Inu Yehova, Ine ndimalirira thandizo;
    mmawa mapemphero anga amafika pamaso panu.
14 Inu Yehova nʼchifukwa chiyani mukundikana
    ndi kundibisira nkhope yanu?

15 Kuyambira ubwana wanga ndakhala ndikuzunzika pafupi kufa;
    ndakhala ndikuchita mantha ndipo ndine wothedwa nzeru.
16 Ukali wanu wandimiza;
    zoopsa zanu zandiwononga.
17 Tsiku lonse zimandizungulira ngati chigumula;
    zandimiza kwathunthu.
18 Inu mwatenga anzanga ndi okondedwa anga kuwachotsa pamaso panga;
    mdima ndiye bwenzi langa lenileni.