The Message

Psalm 87

A Korah Psalm

11-3 He founded Zion on the Holy Mountain—
    and oh, how God loves his home!
Loves it far better than all
    the homes of Jacob put together!
God’s hometown—oh!
    everyone there is talking about you!

I name them off, those among whom I’m famous:
    Egypt and Babylon,
    also Philistia,
    even Tyre, along with Cush.
Word’s getting around; they point them out:
    “This one was born again here!”

The word’s getting out on Zion:
    “Men and women, right and left,
    get born again in her!”

God registers their names in his book:
    “This one, this one, and this one—
    born again, right here.”

Singers and dancers give credit to Zion:
    “All my springs are in you!”

Nkwa Asem

Nnwom 87

Kamfo a wɔkamfo Yerusalem

1Awurade kyekyeree ne kurow wɔ bepɔw kronkron so; Israel baabiara nni hɔ a ɔpɛ sen Yerusalem.

Tie, Onyankopɔn kurow, nsɛm nwonwa a ɔka fa wo ho se, “Sɛ merehyehyɛ nkurow a wotie me din a, mede Misraim ne Babilonia bɛka ho. Mɛkan wɔn afra Yerusalem ne Filisti ne Tiro ne Sudanfo mu.” Wɔka fa Sion ho se aman nyinaa yɛ ne de na Otumfoɔ bɛhyɛ no den. Awurade bɛkyerɛw nnipa din na ɔde wɔn aka ho sɛ Yerusalem. Wɔto dwom saw, se, “Sion ne baabi a nhyira fi ba.”