The Message

Psalm 87

A Korah Psalm

11-3 He founded Zion on the Holy Mountain—
    and oh, how God loves his home!
Loves it far better than all
    the homes of Jacob put together!
God’s hometown—oh!
    everyone there is talking about you!

I name them off, those among whom I’m famous:
    Egypt and Babylon,
    also Philistia,
    even Tyre, along with Cush.
Word’s getting around; they point them out:
    “This one was born again here!”

The word’s getting out on Zion:
    “Men and women, right and left,
    get born again in her!”

God registers their names in his book:
    “This one, this one, and this one—
    born again, right here.”

Singers and dancers give credit to Zion:
    “All my springs are in you!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 87

Salimo la Ana a Kora.

1Iye wakhazikitsa maziko ake pa phiri loyera;
    Yehova amakonda zipata za Ziyoni
    kupambana malo onse okhalamo a Yakobo.
Za ulemerero wako zimakambidwa,
    Iwe mzinda wa Mulungu:
            Sela
“Ndidzanena za Rahabe ndi Babuloni
    pakati pa iwo amene amandidziwa.
Dzikonso la Filisitiya, Turo pamodzi ndi Kusi,
    ndipo ndidzati, ‘Uyu anabadwira mʼZiyoni.’ ”

Ndithudi, za Ziyoni adzanena kuti,
    “Uyu ndi uyo anabadwira mwa iye,
    ndipo Wammwambamwamba adzakhazikitsa iyeyo.”
Yehova adzalemba mʼbuku la kawundula wa anthu a mitundu ina:
    “Uyu anabadwira mʼZiyoni.”
            Sela
Oyimba ndi ovina omwe adzati,
    “Akasupe anga onse ali mwa iwe.”