The Message

Psalm 86

A David Psalm

11-7 Bend an ear, God; answer me.
    I’m one miserable wretch!
Keep me safe—haven’t I lived a good life?
    Help your servant—I’m depending on you!
You’re my God; have mercy on me.
    I count on you from morning to night.
Give your servant a happy life;
    I put myself in your hands!
You’re well-known as good and forgiving,
    bighearted to all who ask for help.
Pay attention, God, to my prayer;
    bend down and listen to my cry for help.
Every time I’m in trouble I call on you,
    confident that you’ll answer.

8-10 There’s no one quite like you among the gods, O Lord,
    and nothing to compare with your works.
All the nations you made are on their way,
    ready to give honor to you, O Lord,
Ready to put your beauty on display,
    parading your greatness,
And the great things you do—
    God, you’re the one, there’s no one but you!

11-17 Train me, God, to walk straight;
    then I’ll follow your true path.
Put me together, one heart and mind;
    then, undivided, I’ll worship in joyful fear.
From the bottom of my heart I thank you, dear Lord;
    I’ve never kept secret what you’re up to.
You’ve always been great toward me—what love!
    You snatched me from the brink of disaster!
God, these bullies have reared their heads!
    A gang of thugs is after me—
    and they don’t care a thing about you.
But you, O God, are both tender and kind,
    not easily angered, immense in love,
    and you never, never quit.
So look me in the eye and show kindness,
    give your servant the strength to go on,
    save your dear, dear child!
Make a show of how much you love me
    so the bullies who hate me will stand there slack-jawed,
As you, God, gently and powerfully
    put me back on my feet.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 86

Pemphero la Davide.

1Ndimvereni Yehova ndipo mundiyankhe,
    pakuti ndine wosauka ndi wosowa.
Yangʼanirani moyo wanga, pakuti ndine wodzipereka kwa Inu.
    Inu ndinu Mulungu wanga;
    pulumutsani mtumiki wanu amene amadalira Inu.
Inu ndinu Mulungu wanga.
Mundichitire chifundo, Inu Ambuye,
    pakuti ndikuyitana Inu tsiku lonse.
Bweretsani chimwemwe kwa mtumiki wanu, Ambuye,
    pakuti ndimadalira Inu.

Inu Ambuye, ndinu wokhululuka ndi wabwino,
    wodzaza ndi chikondi kwa onse amene amayitana Inu.
Yehova imvani pemphero langa;
    mvetserani kulira kwanga kofuna chifundo.
Pa tsiku la mavuto anga ndidzayitana Inu,
    pakuti Inu mudzandiyankha.

Pakati pa milungu palibe wina wofanana nanu Ambuye;
    palibe ntchito zolingana ndi ntchito zanu.
Mitundu yonse ya anthu imene munayipanga
    idzabwera ndi kudzalambira pamaso panu Ambuye;
    iwo adzabweretsa ulemerero pa dzina lanu.
10 Pakuti ndinu wamkulu ndipo mumachita zodabwitsa;
    Inu nokha ndiye Mulungu.

11 Ndiphunzitseni njira yanu Yehova,
    ndipo ndidzayenda mʼchoonadi chanu;
patseni mtima wosagawikana
    kuti ndilemekeze dzina lanu.
12 Ndidzakutamandani Ambuye Mulungu wanga, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzalemekeza dzina lanu kwamuyaya.
13 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu kwa ine;
    mwandipulumutsa ku malo ozama a manda.

14 Inu Mulungu wanga, anthu odzikuza akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufuna kundipha,
    amene salabadira za Inu.
15 Koma Ambuye ndinu Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi ndi wokhulupirika.
16 Tembenukirani kwa ine ndipo ndichitireni chifundo;
    perekani mphamvu zanu kwa mtumiki wanu
    ndipo pulumutsani mwana wa mdzakazi wanu.
17 Mundionetse chizindikiro cha ubwino wanu
    kuti adani achione ndi kuchititsidwa manyazi,
    pakuti Yehova mwandithandiza ndi kunditonthoza.