The Message

Psalm 85

A Korah Psalm

11-3 God, you smiled on your good earth!
    You brought good times back to Jacob!
You lifted the cloud of guilt from your people,
    you put their sins far out of sight.
You took back your sin-provoked threats,
    you cooled your hot, righteous anger.

4-7 Help us again, God of our help;
    don’t hold a grudge against us forever.
You aren’t going to keep this up, are you?
    scowling and angry, year after year?
Why not help us make a fresh start—a resurrection life?
    Then your people will laugh and sing!
Show us how much you love us, God!
    Give us the salvation we need!

8-9 I can’t wait to hear what he’ll say.
    God’s about to pronounce his people well,
The holy people he loves so much,
    so they’ll never again live like fools.
See how close his salvation is to those who fear him?
    Our country is home base for Glory!

10-13 Love and Truth meet in the street,
    Right Living and Whole Living embrace and kiss!
Truth sprouts green from the ground,
    Right Living pours down from the skies!
Oh yes! God gives Goodness and Beauty;
    our land responds with Bounty and Blessing.
Right Living strides out before him,
    and clears a path for his passage.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.