The Message

Psalm 81

An Asaph Psalm

11-5 A song to our strong God!
    a shout to the God of Jacob!
Anthems from the choir, music from the band,
    sweet sounds from lute and harp,
Trumpets and trombones and horns:
    it’s festival day, a feast to God!
A day decreed by God,
    solemnly ordered by the God of Jacob.
He commanded Joseph to keep this day
    so we’d never forget what he did in Egypt.

I hear this most gentle whisper from One
I never guessed would speak to me:

6-7 “I took the world off your shoulders,
    freed you from a life of hard labor.
You called to me in your pain;
    I got you out of a bad place.
I answered you from where the thunder hides,
    I proved you at Meribah Fountain.

8-10 “Listen, dear ones—get this straight;
    O Israel, don’t take this lightly.
Don’t take up with strange gods,
    don’t worship the latest in gods.
I’m God, your God, the very God
    who rescued you from doom in Egypt,
Then fed you all you could eat,
    filled your hungry stomachs.

11-12 “But my people didn’t listen,
    Israel paid no attention;
So I let go of the reins and told them, ‘Run!
    Do it your own way!’

13-16 “Oh, dear people, will you listen to me now?
    Israel, will you follow my map?
I’ll make short work of your enemies,
    give your foes the back of my hand.
I’ll send the God-haters cringing like dogs,
    never to be heard from again.
You’ll feast on my fresh-baked bread
    spread with butter and rock-pure honey.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”