The Message

Psalm 8

A David Psalm

1God, brilliant Lord,
    yours is a household name.

Nursing infants gurgle choruses about you;
    toddlers shout the songs
That drown out enemy talk,
    and silence atheist babble.

3-4 I look up at your macro-skies, dark and enormous,
    your handmade sky-jewelry,
Moon and stars mounted in their settings.
    Then I look at my micro-self and wonder,
Why do you bother with us?
    Why take a second look our way?

5-8 Yet we’ve so narrowly missed being gods,
    bright with Eden’s dawn light.
You put us in charge of your handcrafted world,
    repeated to us your Genesis-charge,
Made us lords of sheep and cattle,
    even animals out in the wild,
Birds flying and fish swimming,
    whales singing in the ocean deeps.

God, brilliant Lord,
    your name echoes around the world.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 8

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa gititi. Salimo la Davide.

1Inu Yehova Ambuye athu,
    dzina lanu ndi la lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Inu mwakhazikitsa ulemerero wanu
    mʼmayiko onse akumwamba.
Kuchokera mʼkamwa mwa ana ndi makanda,
    Inu mwakhazikitsa mphamvu
chifukwa cha adani anu,
    kukhazikitsa bata adani ndi anthu obwezera zoyipa.

Pamene ndilingalira za mayiko anu akumwamba,
    ntchito ya zala zanu,
mwezi ndi nyenyezi,
    zimene mwaziyika pa malo ake,
munthu ndani kuti Inu mumamukumbukira,
    ndi mwana wa munthu kuti inu mumacheza naye?
Inu munamupanga kukhala wocheperapo kusiyana ndi zolengedwa zakumwamba
    ndipo mwamuveka ulemerero ndi ulemu.

Inu munamuyika wolamulira ntchito ya manja anu;
    munayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake;
nkhosa, mbuzi ndi ngʼombe pamodzi
    ndi nyama zakuthengo,
mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba zamʼnyanja
    zonse zimene zimayenda pansi pa nyanja.

Inu Yehova, Ambuye athu,
    dzina lanu ndi lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!