The Message

Psalm 79

An Asaph Psalm

11-4 God! Barbarians have broken into your home,
    violated your holy temple,
    left Jerusalem a pile of rubble!
They’ve served up the corpses of your servants
    as carrion food for birds of prey,
Threw the bones of your holy people
    out to the wild animals to gnaw on.
They dumped out their blood
    like buckets of water.
All around Jerusalem, their bodies
    were left to rot, unburied.
We’re nothing but a joke to our neighbors,
    graffiti scrawled on the city walls.

5-7 How long do we have to put up with this, God?
    Do you have it in for us for good?
    Will your smoldering rage never cool down?
If you’re going to be angry, be angry
    with the pagans who care nothing about you,
    or your rival kingdoms who ignore you.
They’re the ones who ruined Jacob,
    who wrecked and looted the place where he lived.

8-10 Don’t blame us for the sins of our parents.
    Hurry up and help us; we’re at the end of our rope.
You’re famous for helping; God, give us a break.
    Your reputation is on the line.
Pull us out of this mess, forgive us our sins—
    do what you’re famous for doing!
Don’t let the heathen get by with their sneers:
    “Where’s your God? Is he out to lunch?”
Go public and show the godless world
    that they can’t kill your servants and get by with it.

11-13 Give groaning prisoners a hearing;
    pardon those on death row from their doom—you can do it!
Give our jeering neighbors what they’ve got coming to them;
    let their God-taunts boomerang and knock them flat.
Then we, your people, the ones you love and care for,
    will thank you over and over and over.
We’ll tell everyone we meet
    how wonderful you are, how praiseworthy you are!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 79

Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu, anthu a mitundu ina alowerera mʼcholowa chanu;
    ayipitsa Nyumba yanu yoyera,
    asandutsa Yerusalemu kukhala bwinja.
Iwo anapereka mitembo ya atumiki anu
    kwa mbalame zamlengalenga ngati chakudya,
    matupi a oyera mtima anu kwa zirombo za dziko lapansi.
Akhetsa magazi monga madzi
    kuzungulira Yerusalemu yense,
    ndipo palibe wina woti ayike mʼmanda anthu akufa.
Ife ndife chinthu chonyozeka kwa anansi athu,
    choseketsa ndi cholalatiridwa kwa iwo amene atizungulira.

Mpaka liti Inu Yehova? Kodi mudzakwiya mpaka muyaya?
    Kodi mpaka liti nsanje yanu idzayaka ngati moto?
Khuthulirani ukali wanu pa anthu a mitundu ina
    amene sakudziwani Inu,
pa maufumu
    amene sayitana pa dzina lanu;
pakuti iwo ameza Yakobo
    ndi kuwononga dziko lawo.
Musatilange chifukwa cha machimo a makolo athu
    chifundo chanu chibwere msanga kukumana nafe,
    pakuti tili ndi chosowa chachikulu.

Tithandizeni Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    chifukwa cha ulemerero wa dzina lanu;
tipulumutseni ndi kutikhululukira machimo athu
    chifukwa cha dzina lanu.
10 Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akuti,
    “Ali kuti Mulungu wawo?”
Ife tikuona, zidziwike pakati pa anthu a mitundu ina
    kuti mumabwezera chilango chifukwa cha magazi amene anakhetsedwa a atumiki anu.
11 Kubuwula kwa anthu a mʼndende kufike pamaso panu;
    ndi mphamvu ya dzanja lanu
    muwasunge amene aweruzidwa kuti aphedwe.

12 Mubwezere kwa anansi athu kasanu nʼkawiri
    kunyoza kumene ananyoza Inu Ambuye.
13 Pamenepo ife anthu anu, nkhosa za pabusa panu,
    tidzakutamandani kwamuyaya,
kuchokera mʼbado ndi mʼbado
    tidzafotokoza za matamando anu.