The Message

Psalm 76

An Asaph Psalm

11-3 God is well-known in Judah;
    in Israel, he’s a household name.
He keeps a house in Salem,
    his own suite of rooms in Zion.
That’s where, using arrows for kindling,
    he made a bonfire of weapons of war.

4-6 Oh, how bright you shine!
    Outshining their huge piles of loot!
The warriors were plundered
    and left there impotent.
And now there’s nothing to them,
    nothing to show for their swagger and threats.
Your sudden roar, God of Jacob,
    knocked the wind out of horse and rider.

7-10 Fierce you are, and fearsome!
    Who can stand up to your rising anger?
From heaven you thunder judgment;
    earth falls to her knees and holds her breath.
God stands tall and makes things right,
    he saves all the wretched on earth.
Instead of smoldering rage—God-praise!
    All that sputtering rage—now a garland for God!

11-12 Do for God what you said you’d do—
    he is, after all, your God.
Let everyone in town bring offerings
    to the One Who Watches our every move.
Nobody gets by with anything,
    no one plays fast and loose with him.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.