The Message

Psalm 66

11-4 All together now—applause for God!
    Sing songs to the tune of his glory,
    set glory to the rhythms of his praise.
Say of God, “We’ve never seen anything like him!”
    When your enemies see you in action,
    they slink off like scolded dogs.
The whole earth falls to its knees—
    it worships you, sings to you,
    can’t stop enjoying your name and fame.

5-6 Take a good look at God’s wonders—
    they’ll take your breath away.
He converted sea to dry land;
    travelers crossed the river on foot.
    Now isn’t that cause for a song?

Ever sovereign in his high tower, he keeps
    his eye on the godless nations.
Rebels don’t dare
    raise a finger against him.

8-12 Bless our God, O peoples!
    Give him a thunderous welcome!
Didn’t he set us on the road to life?
    Didn’t he keep us out of the ditch?
He trained us first,
    passed us like silver through refining fires,
Brought us into hardscrabble country,
    pushed us to our very limit,
Road-tested us inside and out,
    took us to hell and back;
Finally he brought us
    to this well-watered place.

13-15 I’m bringing my prizes and presents to your house.
    I’m doing what I said I’d do,
What I solemnly swore I’d do
    that day when I was in so much trouble:
The choicest cuts of meat
    for the sacrificial meal;
Even the fragrance
    of roasted lamb is like a meal!
Or make it an ox
    garnished with goat meat!

16-20 All believers, come here and listen,
    let me tell you what God did for me.
I called out to him with my mouth,
    my tongue shaped the sounds of music.
If I had been cozy with evil,
    the Lord would never have listened.
But he most surely did listen,
    he came on the double when he heard my prayer.
Blessed be God: he didn’t turn a deaf ear,
    he stayed with me, loyal in his love.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 66

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo.

1Fuwulani kwa Mulungu ndi chimwemwe, dziko lonse lapansi!
    Imbani ulemerero wa dzina lake;
    kumutamanda kwake kukhale kwaulemerero.
Nenani kwa Mulungu, “Ntchito zanu ndi zoopsa ndithu!
    Mphamvu yanu ndi yayikulu kwambiri
    kotero kuti adani anu amawerama pamaso panu.
Dziko lonse lapansi limaweramira inu;
    limayimba matamando kwa Inu;
    limayimba matamando pa dzina lanu.”
            Sela.

Bwerani mudzaone zimene Mulungu wachita,
    ntchito zanu ndi zoopsa ndithu pakati pa anthu.
Iye anasandutsa nyanja kukhala malo owuma,
    iwo anawoloka pa madzi ndi mapazi.
    Bwerani, tiyeni tikondwere mwa Iye.
Iye amalamulira ndi mphamvu zake mpaka muyaya,
    maso ake amayangʼanira anthu a mitundu ina.
    Anthu owukira asadzitukumule.

Tamandani Mulungu wathu, inu mitundu ya anthu,
    mulole kuti mawu a matamando ake amveke;
Iye watchinjiriza miyoyo yathu
    ndi kusunga mapazi athu kuti angaterereke.
10 Pakuti Inu Mulungu munatiyesa;
    munatiyenga ngati siliva.
11 Inu mwatilowetsa mʼndende
    ndi kutisenzetsa zolemera pa misana yathu.
12 Inu munalola kuti anthu akwere pa mitu yathu;
    ife tinadutsa mʼmoto ndi mʼmadzi,
    koma Inu munatibweretsa ku malo a zinthu zochuluka.

13 Ine ndidzabwera ku Nyumba yanu ndi nsembe zopsereza
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga.
14 Malumbiro amene milomo yanga inalonjeza
    ndi pakamwa panga panayankhula pamene ndinali pa mavuto.
15 Ndidzapereka nsembe nyama zonenepa kwa Inu
    ndi chopereka cha nkhosa zazimuna;
    ndidzapereka ngʼombe zamphongo ndi mbuzi.
            Sela

16 Bwerani ndipo mudzamve inu nonse amene mumaopa Mulungu.
    Ndidzakuwuzani zimene Iyeyo wandichitira.
17 Ndinafuwula kwa Iye ndi pakamwa panga,
    matamando ake anali pa lilime panga.
18 Ndikanasekerera tchimo mu mtima mwanga
    Ambuye sakanamvera;
19 koma ndithu Mulungu wamvetsera
    ndipo watchera khutu ku mawu a kupempha kwanga.
20 Matamando akhale kwa Mulungu
    amene sanakane pemphero langa
    kapena kuletsa chikondi chake pa ine!