The Message

Psalm 65

A David Psalm

11-2 Silence is praise to you,
    Zion-dwelling God,
And also obedience.
    You hear the prayer in it all.

2-8 We all arrive at your doorstep sooner
    or later, loaded with guilt,
Our sins too much for us—
    but you get rid of them once and for all.
Blessed are the chosen! Blessed the guest
    at home in your place!
We expect our fill of good things
    in your house, your heavenly manse.
All your salvation wonders
    are on display in your trophy room.
Earth-Tamer, Ocean-Pourer,
    Mountain-Maker, Hill-Dresser,
Muzzler of sea storm and wave crash,
    of mobs in noisy riot—
Far and wide they’ll come to a stop,
    they’ll stare in awe, in wonder.
Dawn and dusk take turns
    calling, “Come and worship.”

9-13 Oh, visit the earth,
    ask her to join the dance!
Deck her out in spring showers,
    fill the God-River with living water.
Paint the wheat fields golden.
    Creation was made for this!
Drench the plowed fields,
    soak the dirt clods
With rainfall as harrow and rake
    bring her to blossom and fruit.
Snow-crown the peaks with splendor,
    scatter rose petals down your paths,
All through the wild meadows, rose petals.
    Set the hills to dancing,
Dress the canyon walls with live sheep,
    a drape of flax across the valleys.
Let them shout, and shout, and shout!
    Oh, oh, let them sing!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 65

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Nyimbo.

1Matamando akudikira Inu Mulungu mu Ziyoni;
    kwa inu malumbiro athu adzakwaniritsidwa.
Inu amene mumamva pemphero,
    kwa inu anthu onse adzafika.
Pamene tinathedwa nzeru ndi machimo,
    Inu munakhululukira mphulupulu zathu.
Odala iwo amene inu muwasankha
    ndi kuwabweretsa pafupi kukhala mʼmabwalo anu!
Ife tadzazidwa ndi zinthu zabwino za mʼNyumba mwanu,
    za mʼNyumba yanu yoyera.

Mumatiyankha ife ndi ntchito zodabwitsa zachilungamo,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
chiyembekezo cha mathero onse a dziko lapansi
    ndi cha nyanja zomwe zili kutali kwambiri,
amene munapanga mapiri ndi mphamvu zanu,
    mutadziveka nokha ndi mphamvu.
Amene munakhalitsa bata nyanja
    kukokoma kwa mafunde ake,
    ndi phokoso la anthu a mitundu ina.
Iwo amene akukhala kutali amaopa zizindikiro zozizwitsa zanu;
    kumene dzuwa limatulukira ndi kumene dzuwa limalowera.
    Inu mumafuna nyimbo zachimwemwe.

Inu mumasamalira dziko lapansi ndi kulithirira;
    Inuyo mumalilemeretsa kwambiri.
Mtsinje wa Mulungu ndi wodzaza ndi madzi
    kuti upereke tirigu kwa anthu,
    pakuti Inu munakhazikitsa zimenezi.
10 Mwadzaza nthaka yake ndi madzi ndi kusalaza migula yake,
    mwayifewetsa ndi mvula yamawawa ndi kudalitsa mbewu zake.
11 Inu mumaveka chaka ndi zinthu zochuluka,
    ndipo ngolo zanu zimasefukira ndi zinthu zochuluka.
12 Malo a udzu a mʼchipululu amasefukira;
    mapiri avekedwa ndi chisangalalo.
13 Madambo akutidwa ndi zoweta
    ndi zigwa zavekedwa ndi tirigu;
    izo pamodzi zikufuwula ndi kuyimba mwachimwemwe.