The Message

Psalm 64

A David Psalm

1Listen and help, O God.
    I’m reduced to a whine
And a whimper, obsessed
    with feelings of doomsday.

2-6 Don’t let them find me—
    the conspirators out to get me,
Using their tongues as weapons,
    flinging poison words,
    poison-tipped arrow-words.
They shoot from ambush,
    shoot without warning,
    not caring who they hit.
They keep fit doing calisthenics
    of evil purpose,
They keep lists of the traps
    they’ve secretly set.
They say to each other,
    “No one can catch us,
    no one can detect our perfect crime.”
The Detective detects the mystery
    in the dark of the cellar heart.

7-8 The God of the Arrow shoots!
    They double up in pain,
Fall flat on their faces
    in full view of the grinning crowd.

9-10 Everyone sees it. God’s
    work is the talk of the town.
Be glad, good people! Fly to God!
    Good-hearted people, make praise your habit.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!