The Message

Psalm 63

A David Psalm, When He Was out in the Judean Wilderness

1God—you’re my God!
    I can’t get enough of you!
I’ve worked up such hunger and thirst for God,
    traveling across dry and weary deserts.

2-4 So here I am in the place of worship, eyes open,
    drinking in your strength and glory.
In your generous love I am really living at last!
    My lips brim praises like fountains.
I bless you every time I take a breath;
    My arms wave like banners of praise to you.

5-8 I eat my fill of prime rib and gravy;
    I smack my lips. It’s time to shout praises!
If I’m sleepless at midnight,
    I spend the hours in grateful reflection.
Because you’ve always stood up for me,
    I’m free to run and play.
I hold on to you for dear life,
    and you hold me steady as a post.

9-11 Those who are out to get me are marked for doom,
    marked for death, bound for hell.
They’ll die violent deaths;
    jackals will tear them limb from limb.
But the king is glad in God;
    his true friends spread the joy,
While small-minded gossips
    are gagged for good.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.