The Message

Psalm 62

A David Psalm

11-2 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I need comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

3-4 How long will you gang up on me?
    How long will you run with the bullies?
There’s nothing to you, any of you—
    rotten floorboards, worm-eaten rafters,
Anthills plotting to bring down mountains,
    far gone in make-believe.
You talk a good line,
    but every “blessing” breathes a curse.

5-6 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I hope for comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

7-8 My help and glory are in God
    —granite-strength and safe-harbor-God—
So trust him absolutely, people;
    lay your lives on the line for him.
    God is a safe place to be.

Man as such is smoke,
    woman as such, a mirage.
Put them together, they’re nothing;
    two times nothing is nothing.

10 And a windfall, if it comes—
    don’t make too much of it.

11 God said this once and for all;
    how many times
Have I heard it repeated?
    “Strength comes
Straight from God.”

12 Love to you, Lord God!
    You pay a fair wage for a good day’s work!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 62

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kutsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Davide.

1Moyo wanga umapeza mpumulo mwa Mulungu yekha;
    chipulumutso changa chimachokera kwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iye ndi linga langa, choncho sindidzagwedezeka.

Kodi nonsenu mudzalimbana naye munthu mpaka liti?
    Kodi mudzamugwetsa pansi ngati khoma losalimba,
    ngati mpanda wogwedezeka?
Iwo akufunitsitsa kumugwetsa
    kuti achoke pa malo ake apamwamba.
    Iwo amakondweretsedwa ndi mabodza.
Ndi pakamwa pawo amadalitsa
    koma mʼmitima yawo amatemberera.

Peza mpumulo mwa Mulungu yekhayo iwe moyo wanga;
    chiyembekezo changa chichokera mwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iyeyo ndi linga langa; sindidzagwedezeka.
Chipulumutso changa ndi ulemu wanga zimachokera kwa Mulungu:
    Iye ndiye thanthwe langa lamphamvu; Mulungu ndiye pothawira panga.
Dalirani Iye nthawi zonse, inu anthu;
    khuthulani mitima yanu kwa Iye,
    pakuti Mulungu ndiye pothawirapo pathu.
            Sela

Anthu wamba ndi mpweya chabe;
    anthu apamwamba ndi bodza chabe;
ngati atayezedwa pa sikelo iwo ndi chabe;
    iwowo pamodzi ndi mpweya ndi chabe
10 Musadalire kulanda mwachinyengo
    kapena katundu wobedwa;
ngakhale chuma chanu chichuluke,
    musayike mtima wanu pa icho.

11 Mulungu wayankhula kamodzi,
    ine ndamvapo zinthu ziwiri;
choyamba nʼchakuti Inu Mulungu ndinu wamphamvu,
12     komanso Inu Ambuye, chikondi chanu nʼchosasinthika.
Chachiwiri nʼchakuti mumamuchitira munthu
    molingana ndi ntchito zake.