The Message

Psalm 61

A David Psalm

11-2 God, listen to me shout,
    bend an ear to my prayer.
When I’m far from anywhere,
    down to my last gasp,
I call out, “Guide me
    up High Rock Mountain!”

3-5 You’ve always given me breathing room,
    a place to get away from it all,
A lifetime pass to your safe-house,
    an open invitation as your guest.
You’ve always taken me seriously, God,
    made me welcome among those who know and love you.

6-8 Let the days of the king add up
    to years and years of good rule.
Set his throne in the full light of God;
    post Steady Love and Good Faith as lookouts,
And I’ll be the poet who sings your glory—
    and live what I sing every day.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 61

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Loyimbidwa ndi zipangizo za zingwe.

1Imvani kulira kwanga, Inu Mulungu;
    mvetserani pemphero langa.

Kuchokera ku malekezero a dziko lapansi ine ndimayitana Inu
    ndimayitana pomwe mtima wanga ukufowoka;
    tsogolereni ku thanthwe lalitali kuposa ineyo.
Pakuti Inu mwakhala pothawirapo panga,
    nsanja yolimba polimbana ndi adani anga.

Ine ndikulakalaka kukhala mʼtenti yanu kwamuyaya
    ndi kupeza chitetezo mu mthunzi wa mapiko anu.
Pakuti Inu Mulungu mwamva malumbiro anga;
    mwandipatsa cholowa cha iwo amene amaopa dzina lanu.

Wonjezerani masiku a moyo wa mfumu,
    zaka zake kwa mibado yochuluka.
Iye akhale pa mpando waufumu pamaso pa Mulungu kwamuyaya;
    ikani chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu kuti zimuteteze.

Kotero ndidzayimba matamando kwamuyaya pa dzina lanu
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga tsiku ndi tsiku.