The Message

Psalm 60

A David Psalm, When He Fought Against Aram-naharaim and Aram-zobah and Joab Killed Twelve Thousand Edomites at the Valley of Salt

11-2 God! you walked off and left us,
    kicked our defenses to bits
And stalked off angry.
    Come back. Oh please, come back!

You shook earth to the foundations,
    ripped open huge crevasses.
Heal the breaks! Everything’s
    coming apart at the seams.

3-5 You made your people look doom in the face,
    then gave us cheap wine to drown our troubles.
Then you planted a flag to rally your people,
    an unfurled flag to look to for courage.
Now do something quickly, answer right now,
    so the one you love best is saved.

6-8 That’s when God spoke in holy splendor,
    “Bursting with joy,
I make a present of Shechem,
    I hand out Succoth Valley as a gift.
Gilead’s in my pocket,
    to say nothing of Manasseh.
Ephraim’s my hard hat,
    Judah my hammer;
Moab’s a scrub bucket,
    I mop the floor with Moab,
Spit on Edom,
    rain fireworks all over Philistia.”

9-10 Who will take me to the thick of the fight?
    Who’ll show me the road to Edom?
You aren’t giving up on us, are you, God?
    refusing to go out with our troops?

11-12 Give us help for the hard task;
    human help is worthless.
In God we’ll do our very best;
    he’ll flatten the opposition for good.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 60

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Mikitamu ya Davide yophunzitsira. Pamene anamenyana ndi Mesopotamiya ndi Aramu-Zoba, ndi pamene Yowabu anabwerera ndi kukantha Aedomu 12,000 mʼChigwa cha Mchere.

1Inu Mulungu mwatikanatu ife, ndipo mwatiwonongera otiteteza.
    Inu mwatikwiyira, tsopano tibwezeretseni mwakale!
Inu mwagwedeza dziko ndipo mwalingʼamba,
    konzani mingʼalu yake pakuti ikugwedezeka kwambiri.
Inu mwaonetsa anthu anu nthawi za mavuto;
    inu mwatipatsa vinyo amene watichititsa kudzandira.

Koma kwa iwo amene amaopa Inu, Inu mwakweza mbendera
    kuti tisonkhanireko pothawa uta.

Tipulumutseni ndi kutithandiza ndi dzanja lanu lamanja,
    kuti iwo amene mumawakonda apulumutsidwe.
Mulungu wayankhula kuchokera ku malo ake opatulika:
    “Mwakupambana ndidzagawa Sekemu
    ndipo ndidzayeza malire a chigwa cha Sukoti.
Giliyadi ndi wanga, Manase ndi wanganso;
    Efereimu ndi chipewa changa chodzitetezera,
    Yuda ndi ndodo yanga yaufumu
Mowabu ndi mbale yanga yosambira,
    pa Edomu ndidzaponyapo nsapato yanga,
    pa Filisitiya ndidzafuwula mwakupambana.”

Adzandifikitse ndani ku mzinda wotetezedwa?
    Ndani adzanditsogolera ku Edomu?
10 Kodi si Inu Mulungu, Inu amene mwatikana ife
    ndipo simutuluka pamodzi ndi magulu athu ankhondo.
11 Tipatseni chithandizo kuti tilimbane ndi mdani wathu,
    pakuti thandizo lochokera kwa munthu ndi lopanda phindu.
12 Chifukwa cha Mulungu, ife tidzapeza chipambano
    ndipo tidzapondaponda adani athu.