The Message

Psalm 6

A David Psalm

11-2 Please, God, no more yelling,
    no more trips to the woodshed.
Treat me nice for a change;
    I’m so starved for affection.

2-3 Can’t you see I’m black-and-blue,
    beat up badly in bones and soul?
God, how long will it take
    for you to let up?

4-5 Break in, God, and break up this fight;
    if you love me at all, get me out of here.
I’m no good to you dead, am I?
    I can’t sing in your choir if I’m buried in some tomb!

6-7 I’m tired of all this—so tired. My bed
    has been floating forty days and nights
On the flood of my tears.
    My mattress is soaked, soggy with tears.
The sockets of my eyes are black holes;
    nearly blind, I squint and grope.

8-9 Get out of here, you Devil’s crew:
    at last God has heard my sobs.
My requests have all been granted,
    my prayers are answered.

10 Cowards, my enemies disappear.
Disgraced, they turn tail and run.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 6

Eri Omukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa n’ebivuga eby’enkoba. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Mukama, tonnenya ng’ojjudde obusungu;
    so tombonereza mu kiruyi kyo.
Onsaasire, Ayi Mukama, kubanga ndi munafu.
    Omponye, Ayi Mukama, kubanga amagumba gange gali mu bulumi.
Emmeeme yange ejjudde ennaku.
    Olirindirira kutuusa ddi olyoke onnyambe?

Onkyukire, Ayi Mukama, olokole omwoyo gwange;
    omponye okufa olw’okwagala kwo okungi.
Kubanga tewali ayinza kukujjukira ng’amaze okufa.
    Ani alikutendereza ng’asinziira emagombe?

Mpweddemu amaanyi olw’okusinda.

Buli kiro obuliri bwange bujjula amaziga gange
    n’omutto ne gutoba.
Amaaso gange ganafuye olw’okunyolwa,
    tegakyalaba bulungi olw’abalabe bange.

Muve we ndi mmwe mwenna abakola ebibi;
    kubanga Mukama awulidde okukaaba kwange.
Mukama awulidde okwegayirira kwange,
    n’okusaba kwange akukkirizza.
10 Abalabe bange bonna baliswazibwa era balitya nnyo;
    bazzibwe emabega nga bajjudde obuswavu mangu ago.