The Message

Psalm 6

A David Psalm

11-2 Please, God, no more yelling,
    no more trips to the woodshed.
Treat me nice for a change;
    I’m so starved for affection.

2-3 Can’t you see I’m black-and-blue,
    beat up badly in bones and soul?
God, how long will it take
    for you to let up?

4-5 Break in, God, and break up this fight;
    if you love me at all, get me out of here.
I’m no good to you dead, am I?
    I can’t sing in your choir if I’m buried in some tomb!

6-7 I’m tired of all this—so tired. My bed
    has been floating forty days and nights
On the flood of my tears.
    My mattress is soaked, soggy with tears.
The sockets of my eyes are black holes;
    nearly blind, I squint and grope.

8-9 Get out of here, you Devil’s crew:
    at last God has heard my sobs.
My requests have all been granted,
    my prayers are answered.

10 Cowards, my enemies disappear.
Disgraced, they turn tail and run.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.