The Message

Psalm 56

A David Psalm, When He Was Captured by the Philistines in Gath

11-4 Take my side, God—I’m getting kicked around,
    stomped on every day.
Not a day goes by
    but somebody beats me up;
They make it their duty
    to beat me up.
When I get really afraid
    I come to you in trust.
I’m proud to praise God;
    fearless now, I trust in God.
    What can mere mortals do?

5-6 They don’t let up—
    they smear my reputation
    and huddle to plot my collapse.
They gang up,
    sneak together through the alleys
To take me by surprise,
    wait their chance to get me.

Pay them back in evil!
    Get angry, God!
    Down with these people!

You’ve kept track of my every toss and turn
    through the sleepless nights,
Each tear entered in your ledger,
    each ache written in your book.

If my enemies run away,
    turn tail when I yell at them,
Then I’ll know
    that God is on my side.

10-11 I’m proud to praise God,
    proud to praise God.
Fearless now, I trust in God;
    what can mere mortals do to me?

12-13 God, you did everything you promised,
    and I’m thanking you with all my heart.
You pulled me from the brink of death,
    my feet from the cliff-edge of doom.
Now I stroll at leisure with God
    in the sunlit fields of life.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 56

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Njiwa pa Mtengo wa Thundu wa Kutali.” Mikitamu ya Davide, pamene Afilisti anamugwira ku Gati.

1Mundichitire chifundo Inu Mulungu, pakuti anthu akundithamangitsa kwambiri;
    tsiku lonse akundithira nkhondo.
Ondinyoza akundithamangitsa tsiku lonse,
    ambiri akumenyana nane monyada.

Ndikachita mantha
    ndimadalira Inu.
Mwa Mulungu, amene mawu ake ine ndimatamanda,
    mwa Mulungu ine ndimadaliramo; sindidzachita mantha.
    Kodi munthu amene amafa angandichite chiyani?

Tsiku lonse amatembenuza mawu anga;
    nthawi zonse amakonza zondivulaza.
Iwo amakambirana, amandibisalira,
    amayangʼanitsitsa mayendedwe anga
    ndipo amakhala ndi chidwi chofuna kuchotsa moyo wanga.

Musalole konse kuti athawe;
    mu mkwiyo wanu Mulungu mugwetse mitundu ya anthu.
Mulembe za kulira kwanga,
    mulembe chiwerengero cha misozi yanga mʼbuku lanu.
    Kodi zimenezi sizinalembedwe mʼbuku lanulo?

Adani anga adzabwerera mʼmbuyo
    pamene ndidzalirira kwa Inu.
    Pamenepo ndidzadziwa kuti Mulungu ali ku mbali yanga.
10 Mwa Mulungu amene mawu ake ndimawatamanda,
    mwa Yehova amene mawu ake ndimawatamanda,
11 mwa Mulungu ine ndimadalira ndipo sindidzachita mantha.
    Kodi munthu angandichite chiyani?

12 Ndiyenera kuchita zomwe ndinalumbira kwa Mulungu;
    ndidzapereka nsembe zanga zachiyamiko kwa inu.
13 Pakuti mwawombola moyo wanga ku imfa
    ndi mapazi anga kuti ndingagwe,
kuti ndiyende pamaso pa Mulungu
    mʼkuwala kwa moyo.