The Message

Psalm 55

A David Psalm

11-3 Open your ears, God, to my prayer;
    don’t pretend you don’t hear me knocking.
Come close and whisper your answer.
    I really need you.
I shudder at the mean voice,
    quail before the evil eye,
As they pile on the guilt,
    stockpile angry slander.

4-8 My insides are turned inside out;
    specters of death have me down.
I shake with fear,
    I shudder from head to foot.
“Who will give me wings,” I ask—
    “wings like a dove?”
Get me out of here on dove wings;
    I want some peace and quiet.
I want a walk in the country,
    I want a cabin in the woods.
I’m desperate for a change
    from rage and stormy weather.

9-11 Come down hard, Lord—slit their tongues.
    I’m appalled how they’ve split the city
Into rival gangs
    prowling the alleys
Day and night spoiling for a fight,
    trash piled in the streets,
Even shopkeepers gouging and cheating
    in broad daylight.

12-14 This isn’t the neighborhood bully
    mocking me—I could take that.
This isn’t a foreign devil spitting
    invective—I could tune that out.
It’s you! We grew up together!
    You! My best friend!
Those long hours of leisure as we walked
    arm in arm, God a third party to our conversation.

15 Haul my betrayers off alive to hell—let them
    experience the horror, let them
    feel every desolate detail of a damned life.

16-19 I call to God;
    God will help me.
At dusk, dawn, and noon I sigh
    deep sighs—he hears, he rescues.
My life is well and whole, secure
    in the middle of danger
Even while thousands
    are lined up against me.
God hears it all, and from his judge’s bench
    puts them in their place.
But, set in their ways, they won’t change;
    they pay him no mind.

20-21 And this, my best friend, betrayed his best friends;
    his life betrayed his word.
All my life I’ve been charmed by his speech,
    never dreaming he’d turn on me.
His words, which were music to my ears,
    turned to daggers in my heart.

22-23 Pile your troubles on God’s shoulders—
    he’ll carry your load, he’ll help you out.
He’ll never let good people
    topple into ruin.
But you, God, will throw the others
    into a muddy bog,
Cut the lifespan of assassins
    and traitors in half.

And I trust in you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 55

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya Davide. Pa zoyimbira za zingwe.

1Mvetserani pemphero langa, Inu Mulungu,
    musakufulatire kupempha kwanga,
    mverani ndipo mundiyankhe.
Maganizo anga akundisautsa ndipo ndathedwa nzeru
    chifukwa cha mawu a adani anga,
    chifukwa cha kupondereza kwa anthu oyipa;
pakuti andidzetsera masautso
    ndipo akundizunza mu mkwiyo wawo.

Mtima wanga ukupweteka mʼkati mwanga;
    mantha a imfa andigwera.
Mantha ndi kunjenjemera zandizinga;
    mantha aakulu andithetsa nzeru.
Ndinati, “Ndithu, ndikanakhala ndi mapiko ankhunda!
    Ndikanawulukira kutali ndi kukapuma.
Ndikanathawira kutali
    ndi kukakhala mʼchipululu.
Ndikanathamangira kumalo anga a chitetezo;
    kutali ndi mphepo yaukali ndi yamkuntho.”

Sokonezani maganizo a oyipa, Inu Ambuye, tsutsani mawu awo;
    pakuti ine ndikuona chiwawa ndi mkangano mu mzinda.
10 Usana ndi usiku iwo akuzungulirazungulira pa makoma ake;
    nkhwidzi ndi kuzunza kuli mʼkati mwake.
11 Mphamvu zowononga zili pa ntchito mu mzinda;
    kuopseza ndi mabodza sizichoka mʼmisewu yake.

12 Akanakhala mdani akundinyoza, ine
    ndikanapirira;
akanakhala mdani akudzikweza yekha kutsutsana nane,
    ndikanakabisala.
13 Koma iweyo mnzanga, mnzanga woyenda naye,
    bwenzi langa la pondaapanʼpondepo, ndi amene ukuchita zimenezi.
14 Mnzanga amene nthawi ina tinkasangalala
    pa chiyanjano chokoma ku nyumba ya Mulungu.

15 Mulole imfa itenge adani anga mwadzidzidzi;
    alowe mʼmanda ali amoyo
    pakuti choyipa chili pakati pawo.

16 Koma ine ndinafuwulira kwa Mulungu,
    ndipo Yehova anandipulumutsa.
17 Madzulo, mmawa ndi masana
    ndimalira mowawidwa mtima,
    ndipo Iye amamva mawu anga.
18 Iye amandiwombola ine osavulazidwa
    pa nkhondo imene yafika kulimbana nane,
    ngakhale kuti ndi ambiri amene akunditsutsa.
19 Mulungu amene ali pa mpando wake kwamuyaya,
    adzandimenyera nkhondo; adzawatsitsa adani anga,
chifukwa safuna kusintha njira zawo zoyipa
    ndipo saopa Mulungu.

20 Mnzanga woyenda naye wathira nkhondo abwenzi ake;
    iye akuphwanya pangano ake.
21 Mawu ake ndi osalala kuposa batala
    komabe nkhondo ili mu mtima mwake;
mawu ake ndi osalala kwambiri kuposa mafuta,
    komatu mawuwo ndi malupanga osololoka.

22 Tulani nkhawa zanu kwa Yehova
    ndipo Iye adzakulimbitsani;
    Iye sadzalola kuti wolungama agwe.
23 Koma Inu Mulungu mudzawatsitsa anthu oyipa
    kulowa mʼdzenje lachiwonongeko;
anthu okhetsa magazi ndi anthu achinyengo
    sadzakhala moyo theka la masiku awo,

koma ine ndimadalira Inu.