The Message

Psalm 54

A David Psalm, When the Ziphites Reported to Saul, “David Is Hiding Out with Us”

11-2 God, for your sake, help me!
    Use your influence to clear me.
Listen, God—I’m desperate.
    Don’t be too busy to hear me.

Outlaws are out to get me,
    hit men are trying to kill me.
Nothing will stop them;
    God means nothing to them.

4-5 Oh, look! God’s right here helping!
    God’s on my side,
Evil is looping back on my enemies.
    Don’t let up! Finish them off!

6-7 I’m ready now to worship, so ready.
    I thank you, God—you’re so good.
You got me out of every scrape,
    and I saw my enemies get it.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 54

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Ndakatulo ya Davide. Pamene anthu a ku Zifi anapita kwa Sauli ndipo anati, “Kodi Davide sakubisala pakati pathu.”

1Pulumutseni Inu Mulungu, mwa dzina lanu;
    onetsani kuti ndine wosalakwa mwamphamvu yanu.
Imvani pemphero langa, Inu Mulungu
    mvetserani mawu a pakamwa panga.

Alendo akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufunafuna moyo wanga,
    anthu amene salabadira za Mulungu.

Zoonadi Mulungu ndi thandizo langa;
    Ambuye ndiye amene amandichirikiza ine.

Lolani kuti choyipa chifike pa iwo amene amandichita chipongwe;
    mwa kukhulupirika kwanu awonongeni.

Ine ndidzapereka nsembe yaufulu kwa Inu;
    ndidzatamanda dzina lanu, Inu Yehova,
    pakuti ndi labwino.
Pakuti Iyeyo wandipulumutsa ku masautso anga onse,
    ndipo maso anga apenya kupambana kwa pa adani anga.