The Message

Psalm 51

A David Psalm, After He Was Confronted by Nathan About the Affair with Bathsheba

11-3 Generous in love—God, give grace!
    Huge in mercy—wipe out my bad record.
Scrub away my guilt,
    soak out my sins in your laundry.
I know how bad I’ve been;
    my sins are staring me down.

4-6 You’re the One I’ve violated, and you’ve seen
    it all, seen the full extent of my evil.
You have all the facts before you;
    whatever you decide about me is fair.
I’ve been out of step with you for a long time,
    in the wrong since before I was born.
What you’re after is truth from the inside out.
    Enter me, then; conceive a new, true life.

7-15 Soak me in your laundry and I’ll come out clean,
    scrub me and I’ll have a snow-white life.
Tune me in to foot-tapping songs,
    set these once-broken bones to dancing.
Don’t look too close for blemishes,
    give me a clean bill of health.
God, make a fresh start in me,
    shape a Genesis week from the chaos of my life.
Don’t throw me out with the trash,
    or fail to breathe holiness in me.
Bring me back from gray exile,
    put a fresh wind in my sails!
Give me a job teaching rebels your ways
    so the lost can find their way home.
Commute my death sentence, God, my salvation God,
    and I’ll sing anthems to your life-giving ways.
Unbutton my lips, dear God;
    I’ll let loose with your praise.

16-17 Going through the motions doesn’t please you,
    a flawless performance is nothing to you.
I learned God-worship
    when my pride was shattered.
Heart-shattered lives ready for love
    don’t for a moment escape God’s notice.

18-19 Make Zion the place you delight in,
    repair Jerusalem’s broken-down walls.
Then you’ll get real worship from us,
    acts of worship small and large,
Including all the bulls
    they can heave onto your altar!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 51

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Pamene Mneneri Natani anabwera kwa iye atachita chigololo ndi Batiseba.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu,
    molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
molingana ndi chifundo chanu chachikulu
    mufafanize mphulupulu zanga.
Munditsuke zolakwa zanga zonse
    ndipo mundiyeretse kuchotsa tchimo langa.

Pakuti ndikudziwa mphulupulu zanga,
    ndipo tchimo langa lili pamaso panga nthawi zonse.
Motsutsana ndi Inu, Inu nokha, ndachimwa
    ndipo ndachita zoyipa pamaso panu,
Kotero kuti inu mwapezeka kuti ndinu wolungama
    pamene muyankhula ndi pamene muweruza.
Zoonadi ine ndinali wochimwa pomwe ndimabadwa,
    wochimwa kuyambira pa nthawi imene amayi anga anakhala woyembekezera ine.
Zoonadi inu mumafuna choonadi mu ziwalo zamʼkati mwanga;
    mumandiphunzitsa nzeru mʼkati mwanga mwenimweni.

Mundiyeretse ndi hisope ndipo ndidzayera,
    munditsuke ndipo ndidzayera kuposa matalala
Mundilole ndimve chimwemwe ndi chisangalalo,
    mulole kuti mafupa amene mwawamphwanya akondwere.
Mufulatire machimo anga
    ndi kufafaniza zolakwa zanga zonse.

10 Mulenge mʼkati mwanga mtima woyera Inu Mulungu
    ndi kukonzanso mzimu wokhazikika mwa ine.
11 Musandichotse pamaso panu
    kapena kuchotsa Mzimu wanu Woyera mwa ine.
12 Bwezeretsani mwa ine chimwemwe cha chipulumutso chanu
    ndipo mundipatse mzimu wofuna kumvera kuti undilimbitse.

13 Pamenepo ndidzaphunzitsa anthu amphulupulu njira zanu
    kuti ochimwa adzabwerere kwa inu.
14 Mundipulumutse ku tchimo lokhetsa magazi, Inu Mulungu,
    Mulungu wa chipulumutso changa,
    ndipo lilime langa lidzayimba zachilungamo chanu.
15 Inu Ambuye tsekulani milomo yanga,
    ndipo pakamwa panga padzalengeza matamando anu.
16 Inu simusangalatsidwa ndi nsembe wamba.
    Ndikanapereka nsembe yopsereza, Inu simukondwera nayo.
17 Nsembe za Mulungu ndi mzimu wosweka;
    mtima wosweka ndi wachisoni
    Inu Mulungu simudzawunyoza.

18 Mwa kukoma mtima kwanu mupange Ziyoni kuti alemere;
    mumange makoma a Yerusalemu.
19 Kotero kudzakhala nsembe zachilungamo,
    nsembe yonse yopsereza yokondweretsa Inu;
    ndipo ngʼombe zazimuna zidzaperekedwa pa guwa lanu la nsembe.