The Message

Psalm 47

A Psalm of the Sons of Korah

11-9 Applause, everyone. Bravo, bravissimo!
    Shout God-songs at the top of your lungs!
God Most High is stunning,
    astride land and ocean.
He crushes hostile people,
    puts nations at our feet.
He set us at the head of the line,
    prize-winning Jacob, his favorite.
Loud cheers as God climbs the mountain,
    a ram’s horn blast at the summit.
Sing songs to God, sing out!
    Sing to our King, sing praise!
He’s Lord over earth,
    so sing your best songs to God.
God is Lord of godless nations—
    sovereign, he’s King of the mountain.
Princes from all over are gathered,
    people of Abraham’s God.
The powers of earth are God’s—
    he soars over all.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 47

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Ombani mʼmanja, inu anthu onse;
    fuwulani kwa Mulungu ndi mawu achimwemwe.
Ndi woopsadi Yehova Wammwambamwamba;
    Mfumu yayikulu ya dziko lonse lapansi!
Iye anatigonjetsera mitundu yambirimbiri ya anthu;
    anayika anthu pansi pa mapazi athu.
Iye anatisankhira cholowa chathu,
    chonyaditsa cha Yakobo, amene anamukonda.
            Sela

Mulungu wakwera, anthu akumufuwulira mwachimwemwe,
    Yehova wakwera, akumuyimbira malipenga.
Imbani matamando kwa Mulungu, imbani matamando;
    imbani matamando kwa mfumu yathu, imbani matamando.

Pakuti Mulungu ndi mfumu ya dziko lonse lapansi;
    imbirani Iye salimo la matamando.
Mulungu akulamulira mitundu ya anthu;
    Mulungu wakhala pa mpando wake waufumu woyera.
Anthu otchuka mwa anthu a mitundu ina asonkhana
    monga anthu a Mulungu wa Abrahamu,
pakuti mafumu a dziko lapansi ndi ake a Mulungu;
    Iye wakwezedwa kwakukulu.