The Message

Psalm 4

A David Psalm

1When I call, give me answers. God, take my side!
Once, in a tight place, you gave me room;
Now I’m in trouble again: grace me! hear me!

You rabble—how long do I put up with your scorn?
How long will you lust after lies?
How long will you live crazed by illusion?

Look at this: look
Who got picked by God!
He listens the split second I call to him.

4-5 Complain if you must, but don’t lash out.
Keep your mouth shut, and let your heart do the talking.
Build your case before God and wait for his verdict.

6-7 Why is everyone hungry for more? “More, more,” they say.
“More, more.”
I have God’s more-than-enough,
More joy in one ordinary day

7-8 Than they get in all their shopping sprees.
At day’s end I’m ready for sound sleep,
For you, God, have put my life back together.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 4

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe wa zida za zingwe. Salimo la Davide.

1Ndiyankheni pamene ndiyitana Inu,
    Inu Mulungu wa chilungamo changa.
Pumulitseni ku zowawa zanga;
    chitireni chifundo ndi kumva pemphero langa.

Anthu inu, mpaka liti mudzakhala mukusandutsa ulemerero wanga kukhala manyazi?
    Mpaka liti mudzakonda zachabe ndi kufuna milungu yabodza?
            Sela.
Dziwani kuti Yehova wadziyikira padera anthu okhulupirika;
    Yehova adzamva pamene ndidzamuyitana.

Kwiyani koma musachimwe;
    pamene muli pa mabedi anu,
    santhulani mitima yanu ndi kukhala chete.
            Sela
Perekani nsembe zolungama
    ndipo dalirani Yehova.

Ambiri akufunsa kuti, “Ndani angationetse chabwino chilichonse?”
    Kuwunika kwa nkhope yanu kutiwalire, Inu Yehova.
Inu mwadzaza mtima wanga ndi chimwemwe chachikulu
    kuposa kuchuluka kwa tirigu wawo ndi vinyo watsopano.
Ine ndidzagona ndi kupeza tulo mwamtendere,
    pakuti Inu nokha, Inu Yehova,
    mumandisamalira bwino.