The Message

Psalm 36

A David Psalm

11-4 The God-rebel tunes in to sedition—
    all ears, eager to sin.
He has no regard for God,
    he stands insolent before him.
He has smooth-talked himself
    into believing
That his evil
    will never be noticed.
Words gutter from his mouth,
    dishwater dirty.
Can’t remember when he
    did anything decent.
Every time he goes to bed,
    he fathers another evil plot.
When he’s loose on the streets,
    nobody’s safe.
He plays with fire
    and doesn’t care who gets burned.

5-6 God’s love is meteoric,
    his loyalty astronomic,
His purpose titanic,
    his verdicts oceanic.
Yet in his largeness
    nothing gets lost;
Not a man, not a mouse,
    slips through the cracks.

7-9 How exquisite your love, O God!
    How eager we are to run under your wings,
To eat our fill at the banquet you spread
    as you fill our tankards with Eden spring water.
You’re a fountain of cascading light,
    and you open our eyes to light.

10-12 Keep on loving your friends;
    do your work in welcoming hearts.
Don’t let the bullies kick me around,
    the moral midgets slap me down.
Send the upstarts sprawling
    flat on their faces in the mud.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 36

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide, mtumiki wa Yehova.

1Uthenga uli mu mtima mwanga
    wonena za kuchimwa kwa munthu woyipa:
Mu mtima mwake
    mulibe kuopa Mulungu.
Pakuti iye mʼkuona kwake amadzinyenga yekha kwambiri,
    sazindikira kapena kudana ndi tchimo lake.
Mawu a pakamwa pake ndi oyipa ndi achinyengo;
    iyeyo waleka kukhala wanzeru ndi kuchita zabwino.
Ngakhale ali pa bedi pake amakonzekera zoyipa;
    iye amadzipereka yekha ku njira ya uchimo
    ndipo sakana cholakwa chilichonse.

Chikondi chanu Yehova, chimafika ku mayiko a kumwamba,
    kukhulupirika kwanu mpaka ku mitambo.
Chilungamo chanu Mulungu chili ngati mapiri aakulu,
    chiweruzo chanu chili ngati kuzama kwakukulu.
Yehova mumasunga munthu pamodzi ndi chinyama.
    Chikondi chanu chosatha ndi chamtengowapatali!
Otchuka pamodzi ndi anthu wamba pakati pa anthu
    amapeza pothawirapo mu mthunzi wa mapiko anu.
Iwo amadyerera zinthu zambiri za mʼnyumba yanu;
    Inu mumawapatsa chakumwa kuchokera mu mtsinje wanu wachikondwerero.
Pakuti kwa Inu kuli kasupe wamoyo;
    mʼkuwala kwanu ifenso timaona kuwala.

10 Pitirizani chikondi chanu pa iwo amene amakudziwani,
    chilungamo chanu kwa olungama mtima.
11 Musalole kuti phazi la wodzikuza libwere kulimbana nane,
    kapena dzanja la oyipa kundithamangitsa.
12 Onani momwe ochita zoyipa agonera atagwa,
    aponyeni pansi, kuti asathe kudzukanso!