The Message

Psalm 34

A David Psalm, When He Outwitted Abimelech and Got Away

1I bless God every chance I get;
my lungs expand with his praise.

I live and breathe God;
if things aren’t going well, hear this and be happy:

Join me in spreading the news;
together let’s get the word out.

God met me more than halfway,
he freed me from my anxious fears.

Look at him; give him your warmest smile.
Never hide your feelings from him.

When I was desperate, I called out,
and God got me out of a tight spot.

God’s angel sets up a circle
of protection around us while we pray.

Open your mouth and taste, open your eyes and see—
how good God is.
Blessed are you who run to him.

Worship God if you want the best;
worship opens doors to all his goodness.

10 Young lions on the prowl get hungry,
but God-seekers are full of God.

11 Come, children, listen closely;
I’ll give you a lesson in God worship.

12 Who out there has a lust for life?
Can’t wait each day to come upon beauty?

13 Guard your tongue from profanity,
and no more lying through your teeth.

14 Turn your back on sin; do something good.
Embrace peace—don’t let it get away!

15 God keeps an eye on his friends,
his ears pick up every moan and groan.

16 God won’t put up with rebels;
he’ll cull them from the pack.

17 Is anyone crying for help? God is listening,
ready to rescue you.

18 If your heart is broken, you’ll find God right there;
if you’re kicked in the gut, he’ll help you catch your breath.

19 Disciples so often get into trouble;
still, God is there every time.

20 He’s your bodyguard, shielding every bone;
not even a finger gets broken.

21 The wicked commit slow suicide;
they waste their lives hating the good.

22 God pays for each slave’s freedom;
no one who runs to him loses out.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 34

Salimo la Davide. Pamene iye ananyengezera misala pamaso pa Abimeleki, amene anamupirikitsa, iyeyo nʼkuchoka.

1Ndidzayamika Yehova nthawi zonse;
    matamando ake adzakhala pa milomo yanga nthawi zonse.
Moyo wanga udzanyadira Yehova;
    anthu osautsidwa amve ndi kukondwera.
Lemekezani Yehova pamodzi ndi ine;
    tiyeni pamodzi tikuze dzina lake.

Ine ndinafunafuna Yehova ndipo Iye anandiyankha;
    anandilanditsa ku mantha anga onse.
Iwo amene amayangʼana kwa Iye, nkhope zawo zimanyezimira;
    nkhope zawo sizikhala zophimbidwa ndi manyazi.
Munthu wosauka uno anayitana, ndipo Yehova anamumva;
    Yehova anamupulumutsa ku mavuto ake onse.
Mngelo wa Yehova amatchinjiriza amene amakonda Iye
    ndi kuwalanditsa.

Lawani ndipo onani kuti Yehova ndi wabwino;
    wodala munthu amene amathawira kwa Iye.
Wopani Yehova inu oyera mtima ake,
    pakuti iwo amene amaopa Iye sasowa kanthu.
10 Mikango itha kulefuka ndi kumva njala
    koma iwo amene amafunafuna Yehova sasowa kanthu kalikonse kabwino.

11 Bwerani ana anga, mundimvere;
    ndidzakuphunzitsani kuopa Yehova.
12 Aliyense wa inu amene amakonda moyo wake
    ndi kukhumba kuti aone masiku abwino ambiri,
13 asunge lilime lake ku zoyipa
    ndi milomo yake kuti isayankhule zonama.
14 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    funafuna mtendere ndi kuwulondola.

15 Maso a Yehova ali pa olungama
    ndipo makutu ake ali tcheru kumva kulira kwawo;
16 nkhope ya Yehova ikutsutsana ndi amene amachita zoyipa,
    kuwachotsa kuti asawakumbukirenso pa dziko lapansi.

17 Olungama amafuwula, ndipo Yehova amawamva;
    Iye amawalanditsa ku mavuto awo onse.
18 Yehova ali pafupi kwa osweka mtima
    ndipo amapulumutsa iwo amene asweka mu mzimu.

19 Munthu wolungama atha kukhala ndi mavuto ambiri,
    Koma Yehova amamulanditsa ku mavuto onsewo,
20 Iye amateteza mafupa ake onse,
    palibe limodzi la mafupawo limene lidzathyoledwa.

21 Choyipa chidzapha anthu oyipa;
    adani a olungama adzapezeka olakwa.
22 Yehova amawombola atumiki ake;
    aliyense amene amathawira kwa Iye sadzapezeka wolakwa.