The Message

Psalm 33

11-3 Good people, cheer God!
    Right-living people sound best when praising.
Use guitars to reinforce your Hallelujahs!
    Play his praise on a grand piano!
Invent your own new song to him;
    give him a trumpet fanfare.

4-5 For God’s Word is solid to the core;
    everything he makes is sound inside and out.
He loves it when everything fits,
    when his world is in plumb-line true.
Earth is drenched
    in God’s affectionate satisfaction.

6-7 The skies were made by God’s command;
    he breathed the word and the stars popped out.
He scooped Sea into his jug,
    put Ocean in his keg.

8-9 Earth-creatures, bow before God;
    world-dwellers—down on your knees!
Here’s why: he spoke and there it was,
    in place the moment he said so.

10-12 God takes the wind out of Babel pretense,
    he shoots down the world’s power-schemes.
God’s plan for the world stands up,
    all his designs are made to last.
Blessed is the country with God for God;
    blessed are the people he’s put in his will.

13-15 From high in the skies God looks around,
    he sees all Adam’s brood.
From where he sits
    he overlooks all us earth-dwellers.
He has shaped each person in turn;
    now he watches everything we do.

16-17 No king succeeds with a big army alone,
    no warrior wins by brute strength.
Horsepower is not the answer;
    no one gets by on muscle alone.

18-19 Watch this: God’s eye is on those who respect him,
    the ones who are looking for his love.
He’s ready to come to their rescue in bad times;
    in lean times he keeps body and soul together.

20-22 We’re depending on God;
    he’s everything we need.
What’s more, our hearts brim with joy
    since we’ve taken for our own his holy name.
Love us, God, with all you’ve got—
    that’s what we’re depending on.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 33

1Imbirani Yehova mokondwera Inu olungama,
    nʼkoyenera kuti owongoka mtima azitamanda Iyeyo.
Mutamandeni Yehova ndi pangwe;
    muyimbireni Iye nyimbo pa zeze wa zingwe khumi.
Muyimbireni nyimbo yatsopano;
    imbani mwaluso, ndipo fuwulani mwachimwemwe.

Pakuti mawu a Yehova ndi olungama ndi owona;
    Iye ndi wokhulupirika pa zonse zimene amachita.
Yehova amakonda chilungamo ndipo amaweruza molungama;
    dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chake chosatha.

Ndi mawu a Yehova mayiko akumwamba anapangidwa,
    zolengedwa zake ndi mpweya wa mʼkamwa mwake.
Iye amasonkhanitsa pamodzi madzi a mʼnyanja mʼmitsuko;
    amayika zozama mʼnyumba zosungiramo.
Dziko lonse lapansi liope Yehova;
    anthu onse amulemekeze Iye.
Pakuti Iye anayankhula ndipo zinakhalapo;
    Iye analamulira ndipo zinakhazikika.
10 Yehova amalepheretsa chikonzero cha anthu a mitundu ina;
    Iye amaphwanya zolinga za anthu ambiri.
11 Koma chikonzero cha Yehova chimakhala mpaka muyaya,
    zolinga za mu mtima mwake pa mibado yonse.

12 Wodala mtundu wa anthu umene Mulungu wake ndi Yehova,
    anthu amene Iye anawasankha kukhala cholowa chake.
13 Kuchokera kumwamba Yehova amayangʼana pansi
    ndi kuona anthu onse;
14 kuchokera ku malo ake okhalako Iye amayangʼanira
    onse amene amakhala pa dziko lapansi.
15 Iye amene amapanga mitima ya onse,
    amaona zonse zimene akuchita.
16 Palibe mfumu imene imapulumutsidwa chifukwa cha kukula kwa gulu lake lankhondo;
    palibe msilikali amene amathawa ndi mphamvu zake zazikulu.
17 Kavalo ndi chiyembekezo cha chabechabe cha chipulumutso,
    ngakhale ali ndi mphamvu yayikulu sangathe kupulumutsa.
18 Koma maso a Yehova ali pa iwo amene amaopa Iye;
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosatha,
19 kuwawombola iwo ku imfa
    ndi kuwasunga ndi moyo nthawi ya njala.

20 Ife timadikira kwa Yehova mwachiyembekezo;
    Iye ndiye thandizo lathu ndi chishango chathu.
21 Mwa Iye mitima yathu imakondwera,
    pakuti ife timadalira dzina lake loyera.
22 Chikondi chanu chosatha
    chikhale pa ife Inu Yehova, pamene tikuyembekeza kwa Inu.