The Message

Psalm 30

A David Psalm

1I give you all the credit, God
    you got me out of that mess,
    you didn’t let my foes gloat.

2-3 God, my God, I yelled for help
    and you put me together.
God, you pulled me out of the grave,
    gave me another chance at life
    when I was down-and-out.

4-5 All you saints! Sing your hearts out to God!
    Thank him to his face!
He gets angry once in a while, but across
    a lifetime there is only love.
The nights of crying your eyes out
    give way to days of laughter.

6-7 When things were going great
    I crowed, “I’ve got it made.
I’m God’s favorite.
    He made me king of the mountain.”
Then you looked the other way
    and I fell to pieces.

8-10 I called out to you, God;
    I laid my case before you:
“Can you sell me for a profit when I’m dead?
    auction me off at a cemetery yard sale?
When I’m ‘dust to dust’ my songs
    and stories of you won’t sell.
So listen! and be kind!
    Help me out of this!”

11-12 You did it: you changed wild lament
    into whirling dance;
You ripped off my black mourning band
    and decked me with wildflowers.
I’m about to burst with song;
    I can’t keep quiet about you.
God, my God,
    I can’t thank you enough.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 30

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba popereka Nyumba ya Mulungu.

1Ndidzakukwezani Yehova,
    chifukwa mwanditulutsa kwakuya,
    ndipo simunalole kuti adani anga akondwere pa ine.
Inu Yehova Mulungu wanga ndinapempha kwa Inu thandizo
    ndipo Inu munandichiritsa.
Inu Yehova, munanditulutsa ku manda,
    munandisunga kuti ndisatsalire mʼdzenje.

Imbirani Yehova inu anthu ake okhulupirika;
    tamandani dzina lake loyera.
Pakuti mkwiyo wake umakhala kwa kanthawi
    koma kukoma mtima kwake ndi kwa moyo wonse;
utha kuchezera kulira usiku wonse,
    koma chimwemwe chimabwera mmawa.

Pamene ndinaona kuti ndili otetezedwa ndinati,
    “Sindidzagwedezekanso.”
Inu Yehova, pamene munandikomera mtima,
    munachititsa phiri langa kuyima chilili;
koma pamene munabisa nkhope yanu,
    ndinataya mtima.

Kwa Inu Yehova ndinayitana;
    kwa Ambuye ndinapempha chifundo;
“Kodi pali phindu lanji powonongeka kwanga
    ngati nditsikira ku dzenje?
Kodi fumbi lidzakutamandani Inu?
    Kodi lidzalengeza za kukhulupirika kwanu?
10 Imvani Yehova ndipo mundichitire chifundo;
    Yehova mukhale thandizo langa.”

11 Inu munasandutsa kulira kwanga kukhala kuvina;
    munachotsa chiguduli changa ndi kundiveka ndi chimwemwe,
12 kuti mtima wanga uthe kuyimbira Inu usakhale chete.
    Yehova Mulungu wanga, ndidzapereka kwa Inu mayamiko kwamuyaya.