The Message

Psalm 27

A David Psalm

1Light, space, zest—
    that’s God!
So, with him on my side I’m fearless,
    afraid of no one and nothing.

    When vandal hordes ride down
    ready to eat me alive,
Those bullies and toughs
    fall flat on their faces.

When besieged,
    I’m calm as a baby.
When all hell breaks loose,
    I’m collected and cool.

I’m asking God for one thing,
    only one thing:
To live with him in his house
    my whole life long.
I’ll contemplate his beauty;
    I’ll study at his feet.

That’s the only quiet, secure place
    in a noisy world,
The perfect getaway,
    far from the buzz of traffic.

God holds me head and shoulders
    above all who try to pull me down.
I’m headed for his place to offer anthems
    that will raise the roof!
Already I’m singing God-songs;
    I’m making music to God.

7-9 Listen, God, I’m calling at the top of my lungs:
    “Be good to me! Answer me!”
When my heart whispered, “Seek God,”
    my whole being replied,
“I’m seeking him!”
    Don’t hide from me now!

9-10 You’ve always been right there for me;
    don’t turn your back on me now.
Don’t throw me out, don’t abandon me;
    you’ve always kept the door open.
My father and mother walked out and left me,
    but God took me in.

11-12 Point me down your highway, God;
    direct me along a well-lighted street;
    show my enemies whose side you’re on.
Don’t throw me to the dogs,
    those liars who are out to get me,
    filling the air with their threats.

13-14 I’m sure now I’ll see God’s goodness
    in the exuberant earth.
Stay with God!
    Take heart. Don’t quit.
I’ll say it again:
    Stay with God.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 27

Salimo la Davide.

1Yehova ndiye kuwunika kwanga ndi chipulumutso changa;
    ndidzaopa yani?
Yehova ndi linga la moyo wanga;
    ndidzachita mantha ndi yani?
Pamene anthu oyipa abwera kudzalimbana nane
    kudzadya mnofu wanga,
pamene adani anga ndi achiwembu andithira nkhondo,
    iwo adzapunthwa ndi kugwa.
Ngakhale gulu lankhondo lindizinge,
    mtima wanga sudzaopa.
Ngakhale nkhondo itayambika kulimbana nane,
    ngakhale nthawi imeneyo, ine ndidzalimbika mtima.

Chinthu chimodzi chokha chimene ndipempha kwa Yehova,
    ichi ndi chimene ndidzachifunafuna:
kuti ndikhale mʼNyumba ya Yehova
    masiku onse a moyo wanga,
ndi kuyangʼana kukongola kwa Yehova,
    ndi kumufunafuna Iye mʼNyumba yake.
Pakuti pa tsiku la msautso
    Iye adzanditeteza mʼmalo ake okhalamo;
adzandibisa mʼkati mwa Nyumba yake
    ndi kukhazika ine pamwamba pa thanthwe.
Kotero mutu wanga udzakwezedwa
    kuposa adani anga amene andizungulira;
pa Nyumba yake ndidzapereka nsembe ndi mfuwu wachimwemwe;
    ndidzayimba nyimbo kwa Yehova.

Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu Yehova
    mundichitire chifundo ndipo mundiyankhe.
Mtima wanga ukuti kwa Inu, “Funafuna nkhope yake!”
    Nkhope yanu Yehova ndidzayifunafuna.
Musandibisire nkhope yanu,
    musamubweze mtumiki wanu mwamkwiyo;
    mwakhala muli thandizo langa.
Musandikane kapena kunditaya,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wanga.
10 Ngakhale abambo ndi amayi anga anditaya
    Yehova adzandisamala.
11 Phunzitseni njira yanu Inu Yehova,
    munditsogolere mʼnjira yowongoka
    chifukwa cha ondizunza.
12 Musandipereke ku zokhumba za adani anga,
    pakuti mboni zambiri zauka kutsutsana nane
    ndipo zikundiopseza.

13 Ine ndikutsimikiza mtima za zimenezi;
    ndidzaona ubwino wa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
14 Dikirani pa Yehova;
    khalani anyonga ndipo limbani mtima
    nimudikire Yehova.