The Message

Psalm 26

A David Psalm

1Clear my name, God;
    I’ve kept an honest shop.
I’ve thrown in my lot with you, God, and
    I’m not budging.

    Examine me, God, from head to foot,
    order your battery of tests.
Make sure I’m fit
    inside and out

    So I never lose
    sight of your love,
But keep in step with you,
    never missing a beat.

4-5     I don’t hang out with tricksters,
    I don’t pal around with thugs;
I hate that pack of gangsters,
    I don’t deal with double-dealers.

6-7     I scrub my hands with purest soap,
    then join hands with the others in the great circle,
    dancing around your altar, God,
Singing God-songs at the top of my lungs,
    telling God-stories.

8-10     God, I love living with you;
    your house glows with your glory.
When it’s time for spring cleaning,
    don’t sweep me out with the quacks and crooks,
Men with bags of dirty tricks,
    women with purses stuffed with bribe-money.

11-12     You know I’ve been aboveboard with you;
    now be aboveboard with me.
I’m on the level with you, God;
    I bless you every chance I get.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 26

Salimo la Davide.

1Weruzeni Inu Yehova
    pakuti ndakhala moyo wosalakwa.
Ndadalira Yehova
    popanda kugwedezeka.
Patseni mayeso, Inu Yehova ndipo ndiyeseni,
    santhulani mtima wanga ndi maganizo anga;
pakuti chikondi chanu chili pamaso panga nthawi zonse,
    ndipo ndimayenda mʼchoonadi chanu nthawi zonse.
Ine sindikhala pansi pamodzi ndi anthu achinyengo,
    kapena kufunsa nzeru kwa achiphamaso.
Ndimanyansidwa ndi msonkhano wa anthu ochita zoyipa
    ndipo ndimakana kukhala pansi pamodzi ndi oyipa.
Ndimasamba mʼmanja mwanga kuonetsa kusalakwa kwanga
    ndi kupita kukatumikira pa guwa lanu la nsembe, Inu Yehova,
kulengeza mofuwula za matamando anu
    ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.
Ndimakonda Nyumba imene Inu Yehova mumakhalamo,
    malo amene ulemerero wanu umapezekako.

Musachotse moyo wanga pamodzi ndi ochimwa,
    moyo wanga pamodzi ndi anthu akupha anzawo,
10 amene mʼmanja mwawo muli ndondomeko zoyipa,
    dzanja lawo lamanja ladzaza ndi ziphuphu.
11 Koma ine ndimakhala moyo wosalakwa;
    mu msonkhano wa anthu anu ndidzatamanda Yehova.

12 Ndayima pa malo wopanda zovuta
    ndipo ndidzatamanda Yehova mu msonkhano waukulu.