The Message

Psalm 24

A David Psalm

11-2 God claims Earth and everything in it,
    God claims World and all who live on it.
He built it on Ocean foundations,
    laid it out on River girders.

3-4 Who can climb Mount God?
    Who can scale the holy north-face?
Only the clean-handed,
    only the pure-hearted;
Men who won’t cheat,
    women who won’t seduce.

5-6 God is at their side;
    with God’s help they make it.
This, Jacob, is what happens
    to God-seekers, God-questers.

Wake up, you sleepyhead city!
Wake up, you sleepyhead people!
    King-Glory is ready to enter.

Who is this King-Glory?
    God, armed
    and battle-ready.

Wake up, you sleepyhead city!
Wake up, you sleepyhead people!
    King-Glory is ready to enter.

10 Who is this King-Glory?
    God-of-the-Angel-Armies:
    he is King-Glory.

Nkwa Asem

Nnwom 24

Ɔhene kɛse no

1Wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ Awurade de. Asase ne wɔn a wɔte so nyinaa yɛ Awurade de. Osii wɔ nsu ase akyirikyiri wɔ asase ase, na ɔtoo ne fapem wɔ ɛpo no ase hɔ.

Hena na ɔwɔ tumi sɛ ɔkɔ Awurade bepɔw so? Hena na obetumi akɔ ne fi kronkron no mu? Ɛyɛ wɔn a wɔyɛ ade trenee na wodwen adwene pa na wɔnsom anyame na wɔnhyɛ bɔ hunu no. Awurade behyira wɔn na wagye wɔn nkwa. Onyankopɔn bebu wɔn bem. Saa nnipa no na wɔba Onyankopɔn nkyɛn.Wɔn na wɔba Yakob Nyankopɔn anim.

Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu. Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Ɔno ne Awurade, ɔhoɔdenfo ne otumfoɔ no; Awurade, ɔko mu nkonimdifo. Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu.

10 Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Nkonimdi Awurade; ɔno ne ɔhene kɛse no!