The Message

Psalm 2

11-6 Why the big noise, nations?
Why the mean plots, peoples?
Earth-leaders push for position,
Demagogues and delegates meet for summit talks,
The God-deniers, the Messiah-defiers:
“Let’s get free of God!
Cast loose from Messiah!”
Heaven-throned God breaks out laughing.
At first he’s amused at their presumption;
Then he gets good and angry.
Furiously, he shuts them up:
“Don’t you know there’s a King in Zion? A coronation banquet
Is spread for him on the holy summit.”

7-9 Let me tell you what God said next.
He said, “You’re my son,
And today is your birthday.
What do you want? Name it:
Nations as a present? continents as a prize?
You can command them all to dance for you,
Or throw them out with tomorrow’s trash.”

10-12 So, rebel-kings, use your heads;
Upstart-judges, learn your lesson:
Worship God in adoring embrace,
Celebrate in trembling awe. Kiss Messiah!
Your very lives are in danger, you know;
His anger is about to explode,
But if you make a run for God—you won’t regret it!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 2

1Nʼchifukwa chiyani anthu a mitundu ina akufuna kuchita chiwembu?
    Akonzekeranji zopanda pake anthu?
Mafumu a dziko lapansi akugwirizana nazo;
    ndipo olamulira asonkhana pamodzi
kulimbana ndi Ambuye
    ndi wodzozedwa wakeyo.
Iwo akunena kuti, “Tiyeni timasule magoli awo
    ndipo titaye zingwe zawo.”

Wokhala mmwamba akuseka;
    Ambuye akuwanyoza iwowo.
Ndipo iye awadzudzula mu mkwiyo wake
    ndi kuwaopseza mu ukali wake, kunena kuti,
“Ine ndakhazikitsa mfumu yanga
    pa Ziyoni, phiri langa loyera.”

Ine ndidzalengeza zimene Yehova walamula:

Iye anati kwa Ine, “Iwe ndiwe mwana wanga;
    lero Ine ndakhala Atate ako.
Tandipempha,
    ndipo ndidzachititsa kuti mitundu ya anthu ikhale cholowa chako;
    malekezero a dziko lapansi kuti akhale chuma chako.
Iweyo udzawalamulira ndi ndodo yaufumu yachitsulo;
    udzawaphwanya zidutswazidutswa ngati zowumba zadothi.”

10 Kotero, inu mafumu, chenjerani;
    chenjezedwani, inu olamulira a dziko lapansi.
11 Tumikirani Yehova mwa mantha
    ndi kukondwerera ulamuliro wake monjenjemera.
12 Mpsopsoneni mwanayo kuti angakwiye;
    kuti mungawonongedwe mʼnjira zanu,
pakuti ukali wake utha kuuka mʼkanthawi kochepa.
    Odala ndi onse amene amathawira kwa Iye.