The Message

Psalm 19

A David Psalm

11-2 God’s glory is on tour in the skies,
    God-craft on exhibit across the horizon.
Madame Day holds classes every morning,
    Professor Night lectures each evening.

3-4 Their words aren’t heard,
    their voices aren’t recorded,
But their silence fills the earth:
    unspoken truth is spoken everywhere.

4-5 God makes a huge dome
    for the sun—a superdome!
The morning sun’s a new husband
    leaping from his honeymoon bed,
The daybreaking sun an athlete
    racing to the tape.

That’s how God’s Word vaults across the skies
    from sunrise to sunset,
Melting ice, scorching deserts,
    warming hearts to faith.

7-9 The revelation of God is whole
    and pulls our lives together.
The signposts of God are clear
    and point out the right road.
The life-maps of God are right,
    showing the way to joy.
The directions of God are plain
    and easy on the eyes.
God’s reputation is twenty-four-carat gold,
    with a lifetime guarantee.
The decisions of God are accurate
    down to the nth degree.

10 God’s Word is better than a diamond,
    better than a diamond set between emeralds.
You’ll like it better than strawberries in spring,
    better than red, ripe strawberries.

11-14 There’s more: God’s Word warns us of danger
    and directs us to hidden treasure.
Otherwise how will we find our way?
    Or know when we play the fool?
Clean the slate, God, so we can start the day fresh!
    Keep me from stupid sins,
    from thinking I can take over your work;
Then I can start this day sun-washed,
    scrubbed clean of the grime of sin.
These are the words in my mouth;
    these are what I chew on and pray.
Accept them when I place them
    on the morning altar,
O God, my Altar-Rock,
    God, Priest-of-My-Altar.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 19

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Zakumwamba zimalengeza za ulemerero wa Mulungu;
    thambo limalalikira ntchito za manja ake.
Tsiku ndi tsiku zimayankhula mawu ambiri,
    usiku ndi usiku zimaonetsa poyera nzeru.
Palibe kuyankhula, palibe mawu aliwonse;
    liwu lawo silimveka.
Koma uthenga wawo umapita pa dziko lonse lapansi,
    mawuwo amafika mpaka
kumalekezero a dziko lapansi.
    Dzuwa lili ngati mkwatibwi wobwera kuchokera ku nsanja yake,
    ngati katswiri wokondwerera kuthamanga pa mpikisano.
Limatuluka kuyambira mbali ina ya thambo
    ndi kuzungulira mpaka mbali inanso;
    palibe chinthu chotha kupewa kutentha kwake.

Lamulo la Yehova ndi langwiro,
    kutsitsimutsa moyo.
Maumboni a Yehova ndi odalirika,
    amapereka nzeru kwa wopanda nzeru.
Malangizo a Yehova ndi olungama,
    amapereka chimwemwe mu mtima.
Malamulo a Yehova ndi onyezimira,
    amapereka kuwala.
Kuopa Yehova ndiye chinthu changwiro,
    chimakhala mpaka muyaya.
Maweruzo a Yehova ndi owona
    ndipo onse ndi olungama;
10 ndi a mtengowapatali kuposa golide,
    kuposa golide weniweni;
ndi otsekemera kuposa uchi,
    kuposa uchi wochokera pa chisa chake.
11 Mtumiki wanu amachenjezedwa nawo;
    powasunga pali mphotho yayikulu.

12 Ndani angathe kudziwa zolakwa zake?
    Mundikhululukire zolakwa zanga zobisika.
13 Muteteze mtumiki wanunso ku machimo ochita akudziwa;
    iwo asandilamulire.
Kotero ndidzakhala wosalakwa,
    wopanda mlandu wa tchimo lalikulu.

14 Mawu a mʼkamwa mwanga ndi zolingalira za mu mtima mwanga
    zikhale zokondweretsa pamaso panu,
    Inu Yehova, Thanthwe langa ndi Mpulumutsi wanga.