The Message

Psalm 17

A David Prayer

11-2 Listen while I build my case, God,
    the most honest prayer you’ll ever hear.
Show the world I’m innocent—
    in your heart you know I am.

Go ahead, examine me from inside out,
    surprise me in the middle of the night—
You’ll find I’m just what I say I am.
    My words don’t run loose.

4-5 I’m not trying to get my way
    in the world’s way.
I’m trying to get your way,
    your Word’s way.
I’m staying on your trail;
    I’m putting one foot
In front of the other.
    I’m not giving up.

6-7 I call to you, God, because I’m sure of an answer.
    So—answer! bend your ear! listen sharp!
Paint grace-graffiti on the fences;
    take in your frightened children who
Are running from the neighborhood bullies
    straight to you.

8-9 Keep your eye on me;
    hide me under your cool wing feathers
From the wicked who are out to get me,
    from mortal enemies closing in.

10-14 Their hearts are hard as nails,
    their mouths blast hot air.
They are after me, nipping my heels,
    determined to bring me down,
Lions ready to rip me apart,
    young lions poised to pounce.
Up, God: beard them! break them!
    By your sword, free me from their clutches;
Barehanded, God, break these mortals,
    these flat-earth people who can’t think beyond today.

I’d like to see their bellies
    swollen with famine food,
The weeds they’ve sown
    harvested and baked into famine bread,
With second helpings for their children
    and crusts for their babies to chew on.

15 And me? I plan on looking
    you full in the face. When I get up,
I’ll see your full stature
    and live heaven on earth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 17

Pemphero la Davide.

1Imvani Inu Yehova pempho langa lachilungamo;
    mverani kulira kwanga.
Tcherani khutu kuti mumve pemphero langa
    popeza silikuchokera pakamwa pachinyengo.
Kusalakwa kwanga kuchokera kwa inu;
    maso anu aone chimene ndi cholungama.

Ngakhale Inu mutafufuza mtima wanga ndi kundisanthula usiku,
    ngakhale mutandiyesa, simudzapeza kanthu;
    Ine ndatsimikiza kuti pakamwa panga sipadzachimwa.
Kunena za ntchito za anthu,
    monga mwa mawu a pakamwa panu,
Ine ndadzisunga ndekha
    posatsata njira zachiwawa.
Mayendedwe anga akhazikika pa njira zanu;
    mapazi anga sanaterereke.

Ine ndikuyitana Inu, Mulungu wanga, pakuti mudzandiyankha;
    tcherani khutu lanu kwa ine ndipo mumve pemphero langa.
Onetsani kudabwitsa kwa chikondi chanu chachikulu,
    Inu amene mumapulumutsa ndi dzanja lanu lamanja
    iwo amene amathawira kwa inu kuchoka kwa adani awo.
Mundisunge ine ngati mwanadiso;
    mundibise mu mthunzi wa mapiko anu,
kuchoka kwa oyipa amene amandizinga ine,
    kuchoka kwa anthu amene ndi adani anga, amene andizungulira ine.

10 Iwo amatseka mitima yawo yopanda chifundo,
    ndi pakamwa pawo amayankhula modzitamandira.
11 Andisaka, tsopano andizungulira
    ndi maso awo atcheru, kuti andigwetse pansi.
12 Iwo ali ngati mkango wofuna nyama;
    ngati mkango waukulu wokhala mobisala.

13 Dzukani Yehova, mulimbane nawo ndipo muwagwetse pansi;
    landitseni kuchoka kwa oyipa ndi lupanga lanu.
14 Inu Yehova, pulumutseni ndi dzanja lanu kwa anthu otere,
    kwa anthu a dziko lino amene mphotho yawo ili mʼmoyo uno.

Inu mumaletsa njala kwa amene asangalatsidwa nanu;
    ana awo aamuna ali ndi zinthu zambiri,
    ndipo iwo amasunga chuma cha ana awo.
15 Ndipo ine mʼchilungamo ndidzaona nkhope yanu;
    pamene ndidzadzuka, ndidzakondwera kwambiri poonana nanu.