The Message

Psalm 16

A David Song

11-2 Keep me safe, O God,
    I’ve run for dear life to you.
I say to God, “Be my Lord!”
    Without you, nothing makes sense.

And these God-chosen lives all around—
    what splendid friends they make!

Don’t just go shopping for a god.
    Gods are not for sale.
I swear I’ll never treat god-names
    like brand-names.

5-6 My choice is you, God, first and only.
    And now I find I’m your choice!
You set me up with a house and yard.
    And then you made me your heir!

7-8 The wise counsel God gives when I’m awake
    is confirmed by my sleeping heart.
Day and night I’ll stick with God;
    I’ve got a good thing going and I’m not letting go.

9-10 I’m happy from the inside out,
    and from the outside in, I’m firmly formed.
You canceled my ticket to hell—
    that’s not my destination!

11 Now you’ve got my feet on the life path,
    all radiant from the shining of your face.
Ever since you took my hand,
    I’m on the right way.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 16

Mikitamu ya Davide.

1Ndisungeni Inu Mulungu,
    pakuti ine ndimathawira kwa Inu.

Ndinati kwa Yehova, “Inu ndinu Ambuye anga;
    popanda Inu, ine ndilibe chinthu chinanso chabwino.”
Kunena za oyera mtima amene ali pa dziko,
    amenewa ndi olemekezeka, amene ndimakondwera nawo.
Anthu amene amathamangira kwa milungu ina
    mavuto awo adzachulukadi.
Ine sindidzathira nawo nsembe zawo zamagazi
    kapena kutchula mayina awo ndi pakamwa panga.

Yehova, Inu mwandipatsa cholowa changa ndi chikho changa;
    mwateteza kolimba gawo langa.
Malire a malo anga akhala pabwino;
    ndithudi, ine ndili cholowa chokondweretsa kwambiri.

Ine ndidzatamanda Yehova amene amandipatsa uphungu;
    ngakhale usiku mtima wanga umandilangiza.
Ndayika Yehova patsogolo panga nthawi zonse.
    Popeza Iyeyo ali kudzanja langa lamanja,
    sindidzagwedezeka.

Choncho mtima wanga ndi wosangalala ndipo pakamwa panga pakukondwera;
    thupi langanso lidzakhala pabwino,
10 chifukwa Inu simudzandisiya ku manda,
    simudzalola kuti woyera wanu avunde.
11 Inu mwandidziwitsa njira ya moyo;
    mudzandidzaza ndi chimwemwe pamaso panu,
    ndidzasangalala mpaka muyaya pa dzanja lanu lamanja.