The Message

Psalm 146

11-2 Hallelujah!
    O my soul, praise God!
All my life long I’ll praise God,
    singing songs to my God as long as I live.

3-9 Don’t put your life in the hands of experts
    who know nothing of life, of salvation life.
Mere humans don’t have what it takes;
    when they die, their projects die with them.
Instead, get help from the God of Jacob,
    put your hope in God and know real blessing!
God made sky and soil,
    sea and all the fish in it.
He always does what he says—
    he defends the wronged,
    he feeds the hungry.
God frees prisoners—
    he gives sight to the blind,
    he lifts up the fallen.
God loves good people, protects strangers,
    takes the side of orphans and widows,
    but makes short work of the wicked.

10 God’s in charge—always.
    Zion’s God is God for good!
    Hallelujah!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 146

1Tamandani Yehova.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.
    Ndidzatamanda Yehova ndi moyo wanga wonse;
    ndidzayimba nyimbo zamatamando kwa Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.

Musamadalire mafumu,
    anthu osakhalitsa, amene sangathe kupulumutsa.
Pamene mizimu yawo yachoka, iwo amabwerera ku dothi;
    zimene ankafuna kuchita zimatha tsiku lomwelo.

Wodala ndi amene thandizo lake ndi
    Mulungu wa Yakobo.
Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi,
    nyanja ndi zonse zili mʼmenemo;
    Yehova, amene ndi wokhulupirika kwamuyaya.
Iye amachitira chilungamo anthu oponderezedwa
    ndipo amapereka chakudya kwa anthu anjala.
Yehova amamasula amʼndende,
    Yehova amatsekula maso anthu osaona,
Yehova amadzutsa onse amene awerama pansi,
    Yehova amakonda anthu olungama.
Yehova amasamalira alendo
    ndipo amathandiza ana ndi akazi amasiye,
    koma amasokoneza njira za anthu oyipa.

10 Yehova ndiye Mfumu mpaka muyaya,
    Mulungu wako iwe Ziyoni, pa mibado yonse.

Tamandani Yehova.