The Message

Psalm 145

David’s Praise

1I lift you high in praise, my God, O my King!
    and I’ll bless your name into eternity.

I’ll bless you every day,
    and keep it up from now to eternity.

God is magnificent; he can never be praised enough.
    There are no boundaries to his greatness.

Generation after generation stands in awe of your work;
    each one tells stories of your mighty acts.

Your beauty and splendor have everyone talking;
    I compose songs on your wonders.

Your marvelous doings are headline news;
    I could write a book full of the details of your greatness.

The fame of your goodness spreads across the country;
    your righteousness is on everyone’s lips.

God is all mercy and grace—
    not quick to anger, is rich in love.

God is good to one and all;
    everything he does is suffused with grace.

10-11 Creation and creatures applaud you, God;
    your holy people bless you.

They talk about the glories of your rule,
    they exclaim over your splendor,

12 Letting the world know of your power for good,
    the lavish splendor of your kingdom.

13 Your kingdom is a kingdom eternal;
    you never get voted out of office.

God always does what he says,
    and is gracious in everything he does.

14 God gives a hand to those down on their luck,
    gives a fresh start to those ready to quit.

15 All eyes are on you, expectant;
    you give them their meals on time.

16 Generous to a fault,
    you lavish your favor on all creatures.

17 Everything God does is right—
    the trademark on all his works is love.

18 God’s there, listening for all who pray,
    for all who pray and mean it.

19 He does what’s best for those who fear him—
    hears them call out, and saves them.

20 God sticks by all who love him,
    but it’s all over for those who don’t.

21 My mouth is filled with God’s praise.
    Let everything living bless him,
    bless his holy name from now to eternity!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 145

Salimo la matamando la Davide.

1Ndidzakukwezani Mulungu wanga, Mfumu yanga;
    ndidzatamanda dzina lanu ku nthawi za nthawi.
Ndidzakutamandani tsiku ndi tsiku
    ndi kulemekeza dzina lanu ku nthawi za nthawi.

Yehova ndi wamkulu ndi woyenera matamando onse;
    ukulu wake palibe angawumvetsetse.
Mʼbado wina udzayamikira ntchito yanu kwa mʼbado wina;
    Iwo adzafotokoza za machitidwe anu amphamvu.
Adzayankhula ulemerero wokongola waufumu wanu,
    ndipo ine ndidzalingalira za ntchito zanu zodabwitsa.
Iwo adzafotokoza za mphamvu ya ntchito zanu zoopsa kwambiri,
    ndipo ine ndidzalengeza za ntchito zanu zazikulu.
Adzakondwerera kuchuluka kwa ubwino wanu,
    ndi kuyimba mwachimwemwe za chilungamo chanu.

Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo,
    wosakwiya msanga ndi wodzaza ndi chikondi chosasinthika.
Yehova ndi wabwino kwa onse;
    amachitira chifundo zonse zimene anazipanga.
10 Zonse zimene munazipanga zidzakutamandani, Inu Yehova;
    oyera mtima adzakulemekezani.
11 Iwo adzafotokoza za ulemerero wa ufumu wanu
    ndi kuyankhula za mphamvu yanu,
12 kuti anthu onse adziwe za machitidwe anu amphamvu
    ndi ulemerero wokongola wa ufumu wanu.
13 Ufumu wanu ndi ufumu wamuyaya,
    ndipo ulamuliro wanu ndi wosatha pa mibado yonse.

Yehova ndi wokhulupirika pa malonjezo ake onse
    ndi wokonda zonse zimene Iye anazipanga.
14 Yehova amagwiriziza onse amene akugwa
    ndipo amakweza onse otsitsidwa.
15 Maso a onse amayangʼana kwa Inu,
    ndipo Inu mumawapatsa chakudya chawo pa nthawi yoyenera.
16 Mumatsekula dzanja lanu
    ndi kukwaniritsa zokhumba za chamoyo chilichonse.

17 Yehova ndi wolungama mʼnjira zake zonse,
    ndi wokonda zonse zimene anazipanga.
18 Yehova ali pafupi ndi onse amene amamuyitana,
    onse amene amamuyitana Iye mʼchoonadi.
19 Iye amakwaniritsa zokhumba za iwo amene amamuopa;
    amamva kulira kwawo ndi kuwapulumutsa.
20 Yehova amayangʼana onse amene amamukonda
    koma adzawononga anthu onse oyipa.

21 Pakamwa panga padzayankhula zotamanda Yehova.
    Cholengedwa chilichonse chitamande dzina lake loyera
    ku nthawi za nthawi.