The Message

Psalm 141

A David Psalm

11-2 God, come close. Come quickly!
    Open your ears—it’s my voice you’re hearing!
Treat my prayer as sweet incense rising;
    my raised hands are my evening prayers.

3-7 Post a guard at my mouth, God,
    set a watch at the door of my lips.
Don’t let me so much as dream of evil
    or thoughtlessly fall into bad company.
And these people who only do wrong—
    don’t let them lure me with their sweet talk!
May the Just One set me straight,
    may the Kind One correct me,
Don’t let sin anoint my head.
    I’m praying hard against their evil ways!
Oh, let their leaders be pushed off a high rock cliff;
    make them face the music.
Like a rock pulverized by a maul,
    let their bones be scattered at the gates of hell.

8-10 But God, dear Lord,
    I only have eyes for you.
Since I’ve run for dear life to you,
    take good care of me.
Protect me from their evil scheming,
    from all their demonic subterfuge.
Let the wicked fall flat on their faces,
    while I walk off without a scratch.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 141

Salimo la Davide.

1Inu Yehova ndikukuyitanani; bwerani msanga kwa ine.
    Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu.
Pemphero langa lifike kwa Inu ngati lubani;
    kukweza manja kwanga kukhale ngati nsembe yamadzulo.

Yehova ikani mlonda pakamwa panga;
    londerani khomo la pa milomo yanga.
Musalole kuti mtima wanga ukokedwere ku zoyipa;
    kuchita ntchito zonyansa
pamodzi ndi anthu amene amachita zoyipa;
    musalole kuti ndidye nawo zokoma zawo.

Munthu wolungama andikanthe, chimenecho ndiye chifundo;
    andidzudzule ndiye mafuta pa mutu wanga.
    Mutu wanga sudzakana zimenezi.

Komabe pemphero langa nthawi zonse ndi lotsutsana ndi ntchito za anthu ochita zoyipa.
    Olamulira awo adzaponyedwa pansi kuchokera pa malo okwera kwambiri,
    ndipo anthu oyipa adzaphunzira kuti mawu anga anayankhulidwa bwino.
Iwo adzati, “Monga momwe nkhuni zimamwazikira akaziwaza,
    ndi momwenso mafupa athu amwazikira pa khomo la manda.”

Koma maso anga akupenyetsetsa Inu Ambuye Wamphamvuzonse;
    ndimathawira kwa Inu, musandipereke ku imfa.
Mundipulumutse ku misampha imene anditchera,
    ku makhwekhwe amene anthu oyipa andikonzera.
10 Anthu oyipa akodwe mʼmaukonde awo,
    mpaka ine nditadutsa mwamtendere.